1. Conceptele de politică socială, securitate socială, protecţie socială, asigurare socială;

2. Asistenţa socială în sistemul general al protecţiei sociale;

3. Istoricul asistenţei sociale în România;

4. Sistemul Naţional de Asistenţă Socială (Legea nr. 292/2011 –Legea asistenței sociale );

5. Fundamentele asistenţei sociale:

    – Sistemul de cunoştinte;

    – Sistemul de valori specifice ale Asistenţei Sociale;

    – Abilităţi şi deprinderi practice în Asistenţa socială;

    – Codul etic al profesiunii de Asistent Social;

    – Standarde etice;

    – Particularităţi ale practicii Asistenţei sociale;

6. Dimensiunea medicală a asistenţei sociale;

7. Asistenţa socială la nivel individual, comunitar, societal;

8. Necesitatea cunoaşterii în asistenţa socială (cunoaştere spontană, cunoaştere ştiinţifică);

9. Nevoile umane şi problematica socială;

10. Teorii ale asistenţei sociale:

    – generale;

   –  specifice:

   –  participării;

   –  ataşamentului;

   –  identităţii;

   –  pierderii;

   –  îngrijirii.

11. Caracteristici ale relaţiei dintre persoana aflată în dificultate şi Asistentul Social;

12. Metode şi tehnici de investigare în asistenţa socială – specificitatea acestora;

13. Observaţia şi ghidul de observaţie în asistenţa socială;

14. Etapele întrevederii în asistenţa socială;

15. Interogarea-specificitatea ei în asistenţa socială;

16. Interviul în asistenţa socială, caracteristici şi obiective;

17. Desfăşurarea interviului: clasificarea, interpretarea, confruntarea şi acordarea de informaţii, acordarea de sfaturi, sprijin;

18. Fazele anchetei sociale;

19. Tehnici specifice de intervenţie socială în asistenţa socială, în funcţie de natura asistatului, beneficiarului, nevoile acestuia şi scopul urmărit, în rezolvarea problemei sociale;

20. Evaluarea în procesul de asistenţă socială şi managementul de caz;

21. Activitatea în echipă în practica asistenţei sociale;

22. Tehnici de intervenţie socială în criză;

23. Supervizarea în asistenţa socială;

24. Protecţia socială a Drepturilor Copilului;

   – Comisia pentru protecţia drepturilor copilului;

   – Serviciul public specializat pentru protecţia copilului;

   – Măsuri de protecţie a copilului aflat în dificultate;

   – Legislaţia specifică protecţiei drepturi copilului ( Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

  – Asistenţa socială a problemelor legate de actele de identitate ale copilului de vârsta de 15-18 ani;

  – Asistenţa socială a adolescentului instituţionalizat;

25. Asistenţa socială a persoanelor abuzate:

  – Persoanele abuzate: copii, femei, vârstnici;

  – Grila de observare a efectelor abuzului şi neglijării;

  – Rolul asistentului medico-social în intervenţia socială în criză.

26. Asistenţa socială a familiei:

  – Modalităţi de investigare a problematicii medico-sociale a vieţii de familie;

  – Investigarea problemelor morale ale familiei;

  – Investigarea relaţiei copii-părinţi;

  – Rolul asistentului medico-social în consolidarea nucleului familial;

27. Asistenţa socială a persoanelor vârstnice:

  – Definiţia persoanei vârstnice;

  – Vulnerabilitatea psiho-biologică a persoanei vârstnice;

  – Responsabilitatea echipei de îngrijire a vârstnicului şi evaluarea gradului de dependenţă (Fişa sociogeriatrică);

  – Legislaţia Asistenţei Sociale la vârstnici (Legea 17/2000-  republicată- privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice şi HG 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice);

  – Instituţionalizarea vârstnicului şi alternative la instituţionalizare;

  – Servicii medico-sociale comunitare pentru vârstnici;

28. Evaluarea asistenţială a unui bolnav psihic având în vedere etapele examenului clinico-psihiatric;

29. Asistenţa socială a victimelor violenţei domestice: femeile şi copiii:

  – Definirea violenţei domestice;

  – Rolul asistentului medico-social în intervenţia în criză;

30. Asistenţa socială acordată lăuzelor în maternitate;

31. Asistenţa socială a grupurilor sociale cu risc ridicat de marginalizare şi a grupurilor entice;

32. Asistenţa socială a persoanelor cu HIV;

33. Investigarea medico-socială în bolile cronice: TBC, diabet, boli cardiovasculare.

34. Investigarea medico-socială a problemelor legate de consumul de alcool, drog.

35. Asistenţa socială a delincvenţilor:

  – Definirea delincvenţilor;

  – Problematica socio-medicală a delincvenţei;

  – Tehnici specifice de investigare socială în asistenţa socială a delincvenţilor;

  – Rolul asistentului medico-social în prevenirea delincvenţei juvenile;

36. Protecţia socială a persoanelor cu handicap:

  – Definiţia persoanei cu handicap în legislaţia română;

  – Instituţii cu atribuţii în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap;

  – Stabilirea gradului de handicap a unei persoane adulte şi a copilului;

  – Legislaţia în vigoare privind protecţia specială a persoanelor cu handicap (Legea 519/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999, privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, Ordinul nr.1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, Ordinul nr. 124/205 din 21 februarie 2008 pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 761/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, Ordinul nr. 794 din 07 octombrie 2002 privind aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav, Ordonanţa de urgenţă nr. 68 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa);

  – Drepturile persoanelor cu handicap;

  – Drepturile copiilor cu handicap;

  – Încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap;

  – Rolul asistentului medico-social în reinserţia socială a persoanelor cu handicap şi integrarea psihosocială a copiilor cu handicap.

BIBLIOGRAFIE

 1. Bocancea şi Cristian Neamţu: Elemente de Asistenţă Socială – Editura Polirom-Iaşi 1999;
 2. Manoiu F, Epureanu VAsistenţa Socială în România-Editura ALL Bucureşti- 1996;
 3. Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 157 din 6 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Hotărârea Guvernului nr 886/2000 pentru aprobarea grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 507 din 16 octombrie 2000;
 5. Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului administraţiei publice                       nr. 794/380 din  7 octombrie 2002 privind aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002;
 6. Ordinul Secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap     nr. 90/09.08.2002 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi şi a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 701 din 25 septembrie 2002;
 7. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, Monitorul Oficial al României, partea I, nr.159 din 5 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea nr. 273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopţiei, republicată, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 739/23.09.2016, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Ordinul nr.124/205 din 21 februarie 2008 pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice                 nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.  158 din 29 februarie 2008 ;
 1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014,  cu modificările și completările ulterioare;
 2. Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2/9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009;
 3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 446 din 1 iulie 2010, aprobată prin Legea nr. 173/2011;
 4. Legea nr. 292 /20 decembrie 2011 Legea asistenţei sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 905 din 20 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare;
 1. Ordinul ministrului sănătății nr.1226/03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012
 2. Ordinul ministrului sănătății nr.961 / 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 681 din 2 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 791 din 7 octombrie 2016;
 4. Ordinul nr. 1306/1883/17.11.2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, publicat în Monitorul oficial al României nr. 994/09.12.2016;
 5. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aplicarea Normelor  de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 decembrie 2016;