COTIZAŢIA

Conform HOT. nr. 31/2017 

privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru, respectiv cotizaţiei de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a unor taxe încasate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

    Text în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2019
ART. 1
    Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR, care exercită profesia de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical, precum şi membrii asociaţi ai OAMGMAMR, care exercită profesia de soră medicală sau de oficiant medical, au obligaţia de a plăti lunar cotizaţia de membru în cuantum de 1% din valoarea salariului de bază, aferent funcţiei de bază declarate, indiferent de durata timpului de muncă (normă întreagă sau fracţiune de normă).

#M1

ART. 2

Prin excepţie de la prevederile art. 1, au obligaţia de a plăti cotizaţia de membru în cuantum de 120 lei/an următoarele categorii de membri:

a) asistenţii medicali generalişti, moaşele, asistenţii medicali, precum şi surorile medicale şi oficianţii medicali care nu exercită profesia sau care exercită profesia în baza unui contract de voluntariat;

b) membrii şi membrii asociaţi ai OAMGMAMR care se află în situaţia suspendării contractului de muncă pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani sau în concediu de îngrijire copil bolnav până la vârsta de 7 ani, respectiv 18 ani pentru copilul cu handicap, dacă nu solicită suspendarea calităţii de membru;

c) asistenţii medicali generalişti, moaşele sau asistenţii medicali, precum şi surorile medicale şi oficianţii medicali care sunt pensionari, nu exercită profesia, dar doresc să îşi păstreze calitatea de membru, respectiv de membru asociat al OAMGMAMR.

ALTE TAXE

Se stabilesc următoarele taxe pe care le încasează filialele judeţene, respectiv filiala municipiului Bucureşti ale OAMGMAMR:

a) taxa pentru înscriere/reînscriere în OAMGMAMR, în cuantum de 100 lei;

b) taxa pentru reatestarea competenţei profesionale a membrilor OAMGMAMR, în cuantum de 100 lei;

c) taxa pentru întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru membrii/nemembrii OAMGMAMR, în cuantum de 100 lei;

d) taxa pentru întocmirea formularelor-chestionar solicitate de statele terţe pentru exercitarea profesiei în afara graniţelor Uniunii Europene sau a altor documente similare, în cuantum de 100 lei, la care se adaugă contravaloarea taxelor de expediere;

e) taxa pentru întocmirea şi eliberarea certificatului de conformitate pentru membri/nemembri OAMGMAMR, în cuantum de 100 lei;

f) taxa pentru recunoaşterea titlurilor de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană, în cuantum de 100 lei;

g) taxa de participare la cursurile organizate de către OAMGMAMR cu formatori/lectori proprii – asistenţi medicali, moaşe sau asistenţi medicali generalişti, membri ai OAMGMAMR- în cuantum de maximum 50 de lei, din care 15 lei reprezintă taxa de certificare;

h) taxa de participare la cursurile de pregătire a infirmierelor, în cuantum de până la 1000 lei;

CONTUL în care se achită cotizaţia şi taxele pentru OAMGMAMR FILIALA ALBA este RO91BTRLRONCRT0262257501 deschis la BANCA TRANSILVANIA.

IMPORTANT!

În situația în care depunătorul taxelor este altă persoană decât cea pentru care este  depusă suma, vă rugăm să solicitați să se facă mențiunea pe documentul de plată – numele și prenumele persoanei pentru care aceasta este efectuată și ceea ce reprezintă (cotizație anul …, taxă de înscriere, taxă de reatestare, taxă certificat conformitate etc). Dacă plata este efectuată la multifunctional, vă rugăm să introduceți numele si prenumele persoanei pentru care se efectuează depunerea și ceea ce reprezintă aceasta.