Precizări referitoare la REATESTARE:

În cazul în care un asistent medical generalist, o moaşă sau un asistent medical nu îşi exercită profesia efectiv, legal şi neîntrerupt pe o perioadă de cel puţin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie, vor fi reatestaţi, în vederea reluării activităţii.

Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care fac dovada că au acumulat cu normă întreagă cel puţin 12 luni de activitate profesională în decursul ultimilor 4 ani anterior datei solicitării reatestării vor fi reatestaţi profesional prin susţinerea probei teoretice.

Se consideră continuitate în activitatea profesională:

a) activitatea asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, membriai OAMGMAMR, care sunt încadraţi în funcţii publice sau contractuale în cadrul Ministerului Sănătăţii, ministerelor cu reţea sanitară proprie, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul MinisteruluiAfacerilor Interne sau direcţiilor de sănătate publică;

b) activitatea asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care sunt angajaţi ai OAMGMAMR sau care sunt membri în Consiliul judeţean/municipiului Bucureşti, Biroul Consiliului judeţean/Municipiului Bucureşti sau în Biroul executiv al OAMGMAMR;

c) perioada în care asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical a exercitat profesia în străinătate, numai dacă face dovada că a desfăşurat activitatea în mod efectiv şi legal;

e) perioada în care asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali exercită profesia în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

 f) perioada în care asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali au desfăşurat activitate de voluntariat conform legii, pe o perioadă de cel puţin un an, în domeniul studiilor absolvite, într-o unitate sanitară de profil autorizată, conform specializării.

Durata stagiului practic pentru Reatestare:

  • are o durată de 3 luni, câte 8 ore/zi sau 504 ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 6 luni, pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care au o vechime în specialitate mai mică de 3 ani sau nu au profesat;
  • are durata de o lună, câte 6 ore/zi sau 126 ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 3 luni pentru cei cu vechime între 3 şi 5 ani;
  • are durata de o lună, câte 4 ore/zi sau 84 ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 3 luni pentru cei cu vechime peste 5 ani; – se va efectua în unităţi sanitare stabilite de preşedinţii filialelor OAMGMAMR;
  • va fi coordonat de către directorul de îngrijiri/asistentul-şef din unitatea respectivă;
  • se va desfăşura sub îndrumarea asistentului şef de secţie sau a unei asistente medicale principale, desemnată de acesta;
  • evidenţa orelor de practică din cadrul stagiului se va efectua prin întocmirea unui pontaj individual, validat de către directorul de îngrijiri/asistentul-şef din unitatea gazdă

Proba teoretică: 

  • proba teoretică trebuie susţinută după finalizarea stagiului, în termen de maximum 60 de zile.
  • constă în test-grilă cu 40 de întrebări;
  • punctajul minim de promovare a probei teoretice este 7;
  • întrebările vor avea 3 variante de răspuns, cu un singur răspuns corect;
  • se susţine numai după promovarea stagiului practic;
  • în caz de nepromovare a probei teoretice, la solicitarea candidatului, se poate organiza o altă sesiune de examen la o dată stabilită de comisie, dar nu mai târziu de 15 zile.