Precizări referitoare la REATESTARE, din Metodologia de reatestare a competenței profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali :

Art.1.

(1) În cazul în care un asistent medical generalist, o moaşă sau un asistent medical nu îşi exercită profesia efectiv, legal şi neîntrerupt pe o perioadă de cel puţin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie, OAMGMAMR reatestă, la cerere, competența profesinoală a acestuia, în vederea exercitării profesiei.

(2) În vederea exercitării profesiei, asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical trebuie să facă dovada că nu a avut o întrerupere în exercitarea profesiei mai mare de 4 ani anterior datei solicitării avizului anual; în caz contrar, la cerere, poate solicita reatestarea competențelor profesionale.

(3) Pentru înscrierea la procedura de reatestare, candidatul va depune o cerere, la care se vor anexa următoarele documente:

a) Copie carte de identitate (CI)
b) Dovada calității de membru
c) Certificat de sănătate fizică și psihică
d) Cazier judiciar
e) Documente care să ateste vechimea dobândită anterior în exercitarea profesiei;
f) Dovada achitării taxei pentru reatestarea competenței profesionale. (100 lei)

Art. 5.

(1) Prin excepție de la prevederile art. 1, alin. (1) asistenții medicali generaliști, moaşele și asistenții medicali care au exercitat profesia efectiv, legal, cu întreruperi și au acumulat cel puțin 12 luni de activitate profesională cu normă întreagă în ultimii 5 ani anteriori datei reatestării vor fi reatestați profesional numai prin susținerea probei teoretice.

Durata stagiului practic pentru Reatestare:

Art. 4.

(2) Stagiul practic
– poate avea o durată de până la 6 luni și se realizează cu respectarea următoarelor prevederi:

a. asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care au o vechime în specialitate mai mică de 3 ani vor efectua 504 ore de practică, care pot fi repartizate inegal, maximum 8 ore/zi;
b. asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care au o vechime în specialitate mai mare de 3 ani vor efectua 160 ore de practică, care pot fi repartizate inegal, maximum 8 ore/zi;

(3) Proba teoretică: 
– Se desfășoară cu respectarea următoarelor prevederi:

a) se susţine numai după promovarea stagiului practic, cu excepția situațiilor prevăzute la Art. 5
b) constă în verificare cunoștințelor prin test-grilă cu 40 de întrebări;
c) punctajul minim de promovare a probei teoretice este 7;
– în caz de nepromovare a probei teoretice, la solicitarea scrisă, candidatul mai are dreptul la o examinare, în termen de maximum 30 de zile de la data examinării anterioare.

Precizări referitoare la REATESTARE:

În cazul în care un asistent medical generalist, o moaşă sau un asistent medical nu îşi exercită profesia efectiv, legal şi neîntrerupt pe o perioadă de cel puţin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie, vor fi reatestaţi, în vederea reluării activităţii.

Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care fac dovada că au acumulat cu normă întreagă cel puţin 12 luni de activitate profesională în decursul ultimilor 4 ani anterior datei solicitării reatestării vor fi reatestaţi profesional prin susţinerea probei teoretice.

Se consideră continuitate în activitatea profesională:

a) activitatea asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, membriai OAMGMAMR, care sunt încadraţi în funcţii publice sau contractuale în cadrul Ministerului Sănătăţii, ministerelor cu reţea sanitară proprie, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul MinisteruluiAfacerilor Interne sau direcţiilor de sănătate publică;

b) activitatea asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care sunt angajaţi ai OAMGMAMR sau care sunt membri în Consiliul judeţean/municipiului Bucureşti, Biroul Consiliului judeţean/Municipiului Bucureşti sau în Biroul executiv al OAMGMAMR;

c) perioada în care asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical a exercitat profesia în străinătate, numai dacă face dovada că a desfăşurat activitatea în mod efectiv şi legal;

e) perioada în care asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali exercită profesia în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

 f) perioada în care asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali au desfăşurat activitate de voluntariat conform legii, pe o perioadă de cel puţin un an, în domeniul studiilor absolvite, într-o unitate sanitară de profil autorizată, conform specializării.

Durata stagiului practic pentru Reatestare:

  • are o durată de 3 luni, câte 8 ore/zi sau 504 ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 6 luni, pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care au o vechime în specialitate mai mică de 3 ani sau nu au profesat;
  • are durata de o lună, câte 6 ore/zi sau 126 ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 3 luni pentru cei cu vechime între 3 şi 5 ani;
  • are durata de o lună, câte 4 ore/zi sau 84 ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 3 luni pentru cei cu vechime peste 5 ani; – se va efectua în unităţi sanitare stabilite de preşedinţii filialelor OAMGMAMR;
  • va fi coordonat de către directorul de îngrijiri/asistentul-şef din unitatea respectivă;
  • se va desfăşura sub îndrumarea asistentului şef de secţie sau a unei asistente medicale principale, desemnată de acesta;
  • evidenţa orelor de practică din cadrul stagiului se va efectua prin întocmirea unui pontaj individual, validat de către directorul de îngrijiri/asistentul-şef din unitatea gazdă

Proba teoretică: 

  • proba teoretică trebuie susţinută după finalizarea stagiului, în termen de maximum 60 de zile.
  • constă în test-grilă cu 40 de întrebări;
  • punctajul minim de promovare a probei teoretice este 7;
  • întrebările vor avea 3 variante de răspuns, cu un singur răspuns corect;
  • se susţine numai după promovarea stagiului practic;
  • în caz de nepromovare a probei teoretice, la solicitarea candidatului, se poate organiza o altă sesiune de examen la o dată stabilită de comisie, dar nu mai târziu de 15 zile.