Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS – Ordin nr. 346/2006 din 08 august 2006

Ordinul nr. 346/2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate 

În vigoare de la 18 august 2006

Consolidarea din data de 02 noiembrie 2021 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 709 din 18 august 2006 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 436/2009; Ordin 589/2011; Ordin 938/2021;
Ultimul amendament în 22 octombrie 2021.

    Având în vedere Referatul de aprobare al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. D.G./2.980/2006, 

    în temeiul prevederilor art. 246 alin. (2) şi ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

    preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin: 

   Art. 1. –  Se aprobă Normele privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

   Art. 2. –  Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin. 

   Art. 3. –  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Cristian Vlădescu

    Bucureşti, 8 august 2006. 
Nr. 346. 

ANEXĂ  

NORME
privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate 

   *) Potrivit art. I din Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 436/2009, Normele privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 346/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 18 august 2006, se modifică. 

   *) Potrivit art. I din Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 589/2011, Normele privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 346/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 18 august 2006, cu modificările ulterioare, se modifică. 

   *) Potrivit art. I din Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 938/2021, la capitolul III punctul 3.2 litera B din Normele privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 346/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 18 august 2006, cu modificările ulterioare, litera g) se modifică. 


Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS – Normă din 08 august 2006

Norma privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate din 08.08.2006  

În vigoare de la 18 august 2006

Consolidarea din data de 23 noiembrie 2021 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 709 din 18 august 2006 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 436/2009; Ordin 589/2011; Ordin 938/2021;
Ultimul amendament în 22 octombrie 2021.

    Asigurarea de răspundere civilă în domeniul medical este obligatorie pentru toţi furnizorii de servicii medicale, dispozitive medicale şi medicamente care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. 

    Prezentele norme precizează modul în care furnizorii de servicii medicale, dispozitive medicale şi medicamente care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate pot realiza această obligaţie stabilită prin lege. 

CAPITOLUL I
Definiţii 

   1. În contextul prezentelor norme, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: 

    societate de asigurări autorizată – o societate de asigurări autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor să practice clasa de asigurări de răspundere civilă generală, care funcţionează pe teritoriul României; 

    case de asigurări de sănătate – casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, până la reorganizarea acestora; 

    furnizori de servicii medicale, dispozitive medicale şi medicamente – persoane fizice sau juridice autorizate de Ministerul Sănătăţii Publice pentru a furniza servicii medicale, dispozitive medicale şi medicamente, care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate; 

    limita minimă a asigurării – valoarea minimă a asigurării necesară în fiecare an, în conformitate cu prezentele norme; 

    asigurare – asigurare de răspundere civilă în domeniul medical, subscrisă de societăţi de asigurări. 

CAPITOLUL II
Arie de întindere şi monitorizare 

   2.1. Prezentele norme se aplică tuturor furnizorilor de servicii medicale, dispozitive medicale şi medicamente care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. 

   2.2. Pentru relaţiile contractuale derulate cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii medicale, dispozitive medicale şi medicamente vor încheia asigurarea de răspundere civilă în domeniul medical în concordanţă cu tipul de furnizor. 

   2.3. Casele de asigurări de sănătate vor monitoriza, prin serviciile specializate, modul în care furnizorii de servicii medicale, dispozitive medicale şi medicamente vor îndeplini această obligaţie. 

   2.4. Cerinţa minimă pentru activitatea de monitorizare este o copie de pe poliţa de asigurare. 

   2.5. Furnizorii de servicii medicale, dispozitive medicale şi medicamente, care nu fac dovada îndeplinirii obligaţiei privind asigurarea de răspundere civilă în domeniul medical, nu vor putea intra în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. 

   2.6. Relaţiile contractuale dintre casele de asigurări de sănătate şi furnizorii de servicii medicale, dispozitive medicale şi medicamente, cărora, pe parcursul derulării contractelor, le încetează valabilitatea asigurării, se suspendă până la data încheierii unei poliţe de asigurare valabile. Suspendarea operează timp de maximum 30 de zile calendaristice de la data notificării furnizorului în acest sens de către casa de asigurări de sănătate. Dacă în această perioadă furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţia încheierii asigurării, relaţiile contractuale cu casa de asigurări de sănătate încetează. 

CAPITOLUL III
Asigurarea 

   3.1. Furnizorii de servicii medicale, dispozitive medicale şi medicamente trebuie să deţină o asigurare pentru răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, în condiţiile precizate de prezentele norme. 

   3.2. Limitele minime ale asigurării, în funcţie de tipul furnizorului de servicii medicale, dispozitive medicale şi medicamente, se exprimă în euro şi sunt următoarele: 

   A. asigurarea furnizorului: 

a) furnizori de servicii medicale cu personalitate juridică şi ambulatoriile de specialitate ale spitalelor: 15% din suma obţinută prin însumarea limitelor de asigurare pentru personalul medico-sanitar angajat la data intrării în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate;  
b) unităţi spitaliceşti publice comunale şi orăşeneşti: echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro; 
c) unităţi spitaliceşti publice municipale, echivalentul în lei al sumei de 250.000 euro; 
d) unităţi spitaliceşti publice judeţene, regionale şi universitare: echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro; 
e) unităţi spitaliceşti private: echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro; 
f) sanatorii, preventorii şi unităţi sanitare ambulatorii de recuperare, cu personalitate juridică: echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro; 
g) servicii medicale specializate publice pentru acordarea de servicii medicale de urgenţă şi transport sanitar: echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro; 
h) unităţi specializate în efectuarea unor servicii de transport sanitar: echivalentul în lei al sumei de 75.000 euro; 
i) furnizori de îngrijiri la domiciliu: echivalentul în lei al sumei de 150.000 euro; 
j) furnizori de dispozitive medicale: echivalentul în lei al sumei de 150.000 euro; 
k) farmacii cu circuit deschis: echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro;

B. asigurarea personalului medico-sanitar: 

a) medici de familie şi medici de medicină generală: echivalentul în lei al sumei de 12.000 euro; 
b) medici specialişti – specialităţi medicale: echivalentul în lei al sumei de 37.000 euro;
c) medici specialişti – specialităţi chirurgicale: echivalentul în lei al sumei de 62.000 euro; 
d) medici dentişti: echivalentul în lei al sumei de 37.000 euro;
e) farmacişti care lucrează în farmacii cu circuit deschis: echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro; 
f) farmacişti care lucrează în farmacii cu circuit închis: echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro;
g) biochimişti, biologi, chimişti şi medici specialişti – specialităţi paraclinice: echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro; 
h) asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali care îşi exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi; centre de primire urgenţe şi unităţi de primiri urgenţe aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, serviciu de ambulanţe: echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro; 
i) asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali care îşi exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare: echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro. 
j) asistenţi de farmacie: echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro. 

   3.3. Furnizorii de servicii medicale, dispozitive medicale şi medicamente pot face asigurarea de răspundere civilă în domeniul medical pentru valori mai mari, în funcţie de riscul acceptat de aceştia pentru activitatea desfăşurată. 

   3.4. Limita minimă a asigurării se determină pentru o perioadă de un an calendaristic. 

   3.5. Cabinetele medicale cu personalitate juridică în care îşi desfăşoară activitatea un singur medic încheie asigurarea de răspundere civilă în domeniul medical numai pentru personalul medico-sanitar. 

   3.6. Limitele minime ale asigurării, prevăzute la pct. 3.2, sunt utilizate de furnizorii de servicii medicale, dispozitive medicale şi medicamente, care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate după intrarea în vigoare a prezentului ordin, precum şi de cei cărora le expiră valabilitatea poliţei de asigurare după intrarea în vigoare a prezentului ordin. 

CAPITOLUL IV
Societăţi de asigurări 

   4. Societăţile de asigurări la care pot apela furnizorii de servicii medicale, dispozitive medicale şi medicamente pentru încheierea poliţei de asigurare de răspundere civilă în domeniul medical trebuie să fie autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. 


ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA – OAMGMAMR – HOTĂRÂRE nr. 39 din 6 decembrie 2018

HOTĂRÂRE nr. 39 din 6 decembrie 2018privind încheierea asigurării pentru răspunderea civilă profesională pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali care exercită profesia în regim independent ca persoană fizică independentă sau ca titulari de cabinete individuale de practică independentă

În vigoare de la 20 decembrie 2018

Publicat în  MONITORUL OFICIAL, Partea I nr. 1081 din 20 decembrie 2018. Formă aplicabilă la 18 iunie 2020

Având în vedere Ordinul ministrului sănătății nr. 1.454/ 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare:Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România emite următoarea hotărâre:

Articolul 1

Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în regim independent ca persoană fizică independentă sau ca titulari de cabinete individuale de practică independentă vor încheia asigurări de răspundere civilă profesională la o valoare minimă a riscului asigurat, echivalentul în lei a sumei de 20.000 euro.

Articolul 2

Asigurările de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională se vor încheia numai cu societăți de asigurări autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Asigurări.

Articolul 3

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 4

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 1/2018 privind încheierea asigurării pentru răspunderea civilă profesională suplimentară pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali care exercită profesia ca titulari de cabinete de practică independentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 29 martie 2018.

Președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,
Mircea Timofte

București, 6 decembrie 2018.
Nr. 39.