CAPITOLUL I – Dispoziții generale

Art. 1. Comisia județeană de avizare și reavizare a cabinetelor de practică independentă numită în continuare Comisie, se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2014 pentru aprobarea OUG 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania și ale Ordinului  Ministrului Sănătății nr. 1454/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent, precum și în baza prezentului regulament.

Art.2 Comisia funcționează la nivelul filialelor județene și a Municipiului București sub directa coordonare a Biroului Consiliului județean/ al Municipiului București.

Art.3 Comisia este alcătuită din 3-5 membri, desemnați de Biroul Consiliului județean/al Municipiului București și aprobați de Consiliul județean al filialei OAMGMAMR.

Art. 4 Președintele Comisiei este președintele filialei sau un vicepreședinte desemnat de acesta.

Art. 5 Unul din membrii Comisiei va îndeplini atribuții de secretar; cel puțin un membru are, de regulă, studii juridice.

Art.6 Durata mandatului Comisiei este de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia.

Art.7 Pot fi membri ai Comisiei persoane care îndeplinesc următoarele condiții:

 1. sunt asistenți medicali generaliști, moașe sau asistenți medicali, cu grad principal, membri ai filialei județene/ a Municipiului București;
 2. au cel puțin 8 ani vechime în specialitate.

Art. 8 Excepție de la prevederile art. 7 face membrul Comisiei care are studii juridice.

Art.9 Calitatea de membru al Comisiei încetează:

 1. la expirarea mandatului;
 2. prin demisie;
 3. prin revocare de către Consiliul județean/ al Municipiului București, cand se constată neîndeplinirea atribuțiilor stabilite prin prezentul regulament;
 4. prin înlocuire, în cazul imposibilității de exercitare a mandatului.

Art. 10 Activitatea Comisiei are la bază următoarele principii:

 1. celeritatea procedurii, care presupune obligația Comisiei de a proceda fără întârziere la soluționarea cererilor, cu respectarea dispozițiilor prezentului regulament;
 2. legalitate, conform căreia Comisia, în activitatea sa, respectă normele legale în vigoare aplicabile;
 3. competență și profesionalism;
 4. imparțialitate și obiectivitate.

CAPITOLUL II – Incompatibilităţi

 Art. 11 Situația de incompatibilitate reprezintă situația în care membrul Comisiei are vreun interes în soluționarea cererii sau ai căror soți precum și rudele până la gradul al 4-lea inclusiv au calitatea de solicitant.

 Art. 12 Membrii  Comisiei care se află în una sau mai multe situații de incompatibilitate prevăzută la art. 11, vor completa o declaraţie de abţinere pentru conflict de interese în cauză, nu vor participa la procesul de avizare al cabinetului/cabinetelor  de practică independentă și au obligația de a anunța președintele Comisiei cu privire la existența unor incompatibiltăți de natura celor prevăzute la art. 11 sau asupra unei situații obiective ce împiedică participarea la ședință.

CAPITOLUL III – Atribuţiile Comisiei

Art. 13 – Comisia are în principal următoarele atribuţii:

 1. primeşte şi înregistrează prin secretariatul Comisiei cererile de avizare a  cabinetului;
 2. verifică și analizează dosarul cu documentația depusă în vederea obținerii avizului, conform Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent, a Procedurilor de avizare și a legislației în vigoare;
 3. participă la elaborarea Raportului cu privire la dotările minime corespunzătoare furnizării serviciilor de îngrijiri medicale, menționate în cererea de avizare;
 4. întocmește rapoartele de evaluare a activității cabinetului din anul anterior, în cazul solicitării avizului de modificare a structurii sau activității acestuia;
 5. întocmește raport de activitate anual sau la solicitarea Biroului Consiliului județean/ al Municipiului București;
 6. stabilește dacă în dosar sunt îndeplinite condițiile și cerințele legale de eliberare aviz sau, după caz, de respingere motivată a cererii de înființare a cabinetului;
 7. asigură, la solicitare, informarea corectă privind procedura de avizare a cabinetului de practică independentă;
 8. solicită conducerii filialei informații relevante, sprijin documentar sau logistic necesar în soluționarea cererilor;
 9. asigură controlul exercitării in regim independent a profesiei, precum și controlul privind respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor de îngrijire.

Art. 14 Președintele Comisiei îndeplinește următoarele atribuții:

 1. organizează și conduce ședințele Comisiei;
 2. stabilește ordinea de zi a ședinței, locul, data și ora ședințelor Comisiei;
 3. poate delega atribuțiile sale către un alt membru din cadrul Comisiei;
 4. reprezintă Comisia în raporturile sale cu conducerea filialei;
 5. informează organele de conducere ale OAMGMAMR despre activitatea și problemele apărute;
 6. prezintă Consiliului Județean al OAMGMAMR Raportul anual al Comisiei.

Art. 15 Secretarul Comisiei îndeplinește următoarele atribuții:

 1. convoacă membrii Comisiei;
 2. înregistrează documentele, ține evidența lor și răspunde  pentru îndeplinirea corectă a a acestei atribuții;
 3. întocmește procesul verbal al ședinței;
 4. păstrează registrul de procese verbale, precum și toate actele, documentele emise de Comisie;
 5. redactează Avizul pentru înființarea Cabinetului Individual de Practică Independentă (Anexa 7 a Procedurii de avizare și reavizare a  cabinetelor individuale de practică independentă pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali) și îl înaintează președintelui filialei, în vederea semnării lui.
 6. Redactează rapoartele de evaluare și orice tip de raport solicitat de presedintele Comisiei;
 7. Completează Registrul de evidență a cererilor de avizare și reavizare a C.I.P.I.
 8. exercită și alte atribuții date de președinte, în limita legislației.

Art. 16 Membrii Comisiei au, în principal, următoarele obligații:

 1. să participe la ședințele Comisiei;
 2. să cunoască și să aplice legislația relevantă privind domeniul de activitate al Comisiei;
 3. să se abțină în situațiile de incompatibilitate menționate în prezentul Regulament;
 4. să participe prin vot deschis la luarea deciziilor Comisiei.  

 CAPITOLUL IV –  Activitatea comisiei


Art. 17 Ședințele Comisiei se desfășoară la sediul filialei județene/a Municipiului București a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.

Art. 18 Comisia se întruneşte în şedinţă la solicitarea preşedintelui de Comisie; în stabilirea termenelor de ședință se va avea în vedere atât respectarea principiului celerității, cât și a termenului legal de eliberare aviz.

Art. 19 Şedinţele Comisiei sunt conduse de către preşedinte.

Art. 20 Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor Comisiei.

Art. 21 În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar, ședința se amână pentru cel mult 5 zile lucrătoare.

Art. 22  Cheltuielile ocazionate de deplasarea în teritoriu a membrilor Comisiei în vederea avizării cabinetului sunt suportate de către de filiala județeană/a Municipiului București a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.

Art. 23 Membrii Comisiei primesc o indemnizație de ședință al cărei cuantum este stabilit prin hotărârea Consiliului județean al filialei OAMGMAMR.

Art. 24 Pentru fiecare şedinţă a Comisiei se întocmeşte procesul-verbal de ședință, care este semnat de către toţi membrii prezenţi.

Art. 25 Comisia, în activitatea ei, respectă și aplică Procedura de avizare și reavizare a  cabinetelor individuale de practică independentă pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali

Art. 26 Toate documentele Comisiei se arhivează potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
 
CAPITOLUL V –  Dispoziţii finale

Art. 27 În termen de 30 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, filialele județene/a Municipiului București sunt obligate să îşi desemneze reprezentanţii în vederea constituirii Comisiilor Județene de avizare și reavizare a  cabinetelor individuale de practică independentă.