1. OBIECTUL PROCEDURII:

Pocedura cuprinde descrierea detaliată a operațiunilor ce trebuie efectuate pentru a realiza activitatea de avizare a Cabinetului individual de practică independentă, denumit în continuare C.I.P.I., de către filiala OAMGMAMR pe teritoriul căreia se solicită înființarea cabinetului.

2. DOMENIUL DE APLICARE:

Avizarea cabinetelor individuale de practică independentă.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:

Legea nr. 53/2014 pentru aprobarea OUG 144/ 2008 și Ordinul MS nr. 1454/2014.

4. RESPONSABILITATE:

Președinte de filială, Comisia județeană de avizare și reavizare a C.I.P.I.

5. DESCRIEREA PROCESULUI:

(1) Avizul este actul emis la cerere, în baza Ordinului MS nr. 1454/2014, de către filialele OAMGMAMR județene și a municipiului București, pentru înființarea C.I.P.I. de către asistentul medical generalist, moașa,asistentul medical, după caz, în urma verificării îndeplinirii cerințelor dispozițiilor legale.

 (2) Avizul se emite în următoarele situaţii:

A. Când este solicitat de către asistentul medical generalist, moașa, asistenul medical, după caz, în vederea înființării de către acesta, în condițiile legii, de C.I.P.I. (art. 15 alin 2 OMS 1454/2014);

B. În caz de modificare a structurii sau activității C.I.P.I., respectiv a obiectului de activitate (art. 16; art. 24).

A. Eliberarea avizului prevăzut la art. 15 alin 1 din Ordinul MS nr. 1454/2014

 (1) Avizul se emite în baza documentelor prevăzute la art. 15 alin 1 din Ordinul MS nr. 1454/2014:

a) Cerere prin care titularul solicită avizul specificând serviciile de îngrijiri medicale care vor fi furnizate, după caz, de către C.I.P.I. a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical;

  • avizul se solicită în scris de către asistentul medical generalist, asistentul medical, moașa, după caz. Formularul de cerere tip este prevăzut în Anexa 1 a prezentului document;
  • cererea, însoţită de documentația prevăzută de dispozițiile art. 15 alin 2, se înregistrează  în Registrul de evidență a avizăriiși reavizării C.I.P.I., în ordinea primirii, asigurându-se evidenţa şi confidenţialitatea conţinutului acestora. Modelul registrului este  este prevăzut în Anexa 2 a prezentului document;
  • pentru serviciile de îngrijiri medicale delegate care pot fi prestate cu condiția ca un medic să poată interveni în orice moment/în prezența unui medic, titularul va face dovada colaborării cu un medic autorizat în specialitatea în care se solicită serviciile, în condițiile legii.

b) Certificatul de membru al OAMGMAMR al titularului,  avizat la zi în copie legalizată, şi după caz, certificatele de membru avizate la zi ale asistenţilor medicali generalişti, moaşelor sau asistenţilor medicali angajaţi, în copii legalizate;

c) Dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă, a profesiei de asistent medical, declarat ca sediu profesional al activităţii, în copie legalizată, precum și o declarație pe proprie răspundere din care sa rezulte că  spațiul pentru  care se solicită avizarea nu face obiectul nici unui litigiu. Formularul de declarație tip este prevăzut în Anexa 3 a prezentului document.

Se va depune copia legalizată a documentului din care rezultă deținerea legală a spațiului cu destinație de sediu de activitate.

Exemplificativ: copie contract vânzare cumpărare, copie contract închiriere, copie contract concesiune, copie contract de comodat, copie contract de leasing financiar, orice altă formă de contract încheiat în condițiile legii, din care rezultă deținerea legală a spațiului.

d) Regulamentul de organizare şi funcţionare a C.I.P.I. a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical;

e) Raportul de evaluare pentru avizarea C.I.P.I, întocmit de către Comisia județeană de avizare și reavizare a C.I.P.I pe teritoriul căreia se solicită înfiinţarea, cu privire la dotările minime corespunzătoare furnizării serviciilor de îngrijiri medicale menţionate în cererea de avizare, în copie legalizată;

  • Formularul standardizat pentru acest raport este prezentat în Anexa 4 a    prezentului document;
  • În cazul în care niciun membru al Comisiei județene de avizare nu este în specialitatea în care se solicită avizarea C.I.P.I, președintele filialei va nominaliza, prin decizie, un membru al filialei, asistent medical principal, în specialitatea respectivă;

f) Programul de lucru al C.I.P.I. asumat prin semnătura  reprezentantului legal;

Programul va respecta cerințele legislației muncii.

g) Documente care atestă experienţa profesională dobândită a titularului C.I.P.I. a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical;

Experiența profesională dobândită poate fi atestată prin:

  • document care atestă vechimea în specialitatea (extras din Revisal), aderință grad principal, copie cartea de muncă, după caz;
  • certificat de voluntariat la care este anexat un raport de activitate, eliberat conform Legii 78/2014;

h) Dovada achitării taxei de avizare, stabilită prin HCN a OAMGMAMR

  • taxa se plătește la casieria filialei OAMGMAMR sau prin virament bancar, în contul filialei OAMGMAMR. O copie a documentului se va anexa la documentație;

i) Asigurare pentru răspunderea civilă profesională suplimentară, după caz, la valoarea riscului asigurat stabilită de OAMGMAMR.

  • se va depune o copie a asigurării suplimentare pentru răspunderea civilă profesională;
  • valoarea este stabilită prin HCN a OAMGMAMR.

B. Eliberare aviz în caz de modificare a structurii sau activității C.I.P.I. (art. 16 Ordinul MS nr. 1454/2014)

(1) În caz de modificare a structurii sau activităţii C.I.P.I. se emite un nou aviz, în baza următoarelor documente:

a) Avizul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pentru Cabinetul de practică independentă pentru care se solicită modificarea structurii sau activității, în original;

b) Cererea titularului legal al C.I.P.I. în care se specifică serviciile de îngrijiri medicale pentru care se solicită noul aviz.
Formularul de cerere tip este prevăzut în Anexa 5 a prezentului document;

c) Certificatul de membru al OAMGMAMR al titularului, în copie legalizată, avizat la zi, precum și certificatele de membru al asistenților medicali generaliști, moșe sau asistenți medicali angajați sau colaboratori, în copii legalizate.

 d) Dovada perfecţionării/formării titularului şi/sau a personalului angajat/colaboratorilor, după caz, în concordanță cu serviciile de îngrijiri medicale pentru care se solicită noul aviz;

 e) Raportul de evaluare a activităţii anului anterior solicitării noului aviz, și Raportul cu privire la dotările minime corespunzătoare furnizării serviciilor de îngrijiri medicale pentru care se solicită reavizarea, în copii legalizate, întocmite de către Comisia Județeană de avizare și reavizare a  cabinetelor individuale de practică independentă pe teritoriul căreia funcţionează cabinetul;

f) Fișele de atribuții a postului pentru asistentul medicali generalist, moașa sau asistentul medicali angajat sau colaborator în cazul modificării structurii de personal, pentru avizare;

g) Dovada achitării taxei de reavizare, stabilită prin HCN a OAMGMAMR

6. DISPOZIȚII COMUNE PENTRU SITUAȚIILE DESCRISE LA PCT. A ȘI B

 (1) În cazul în care documentația prezentată este incompletă sau un document nu este conform cu cerințele legale aplicabile, se comunică solicitantului cu adresă scrisă semnată de președintele filialei, cu aplicarea ştampilei unităţii, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării și se solicită completarea dosarului.

Dacă în termen de 15 zile de la solicitare documentația nu este completată, dosarul se clasează.

(2) Documentele depuse pentru avizare sunt analizate și evaluate de  Comisia județeană de avizare și reavizare a C.I.P.I., conform Regulamentului de organizare și funcționare al aceste Comisii.
În urma evaluării conţinutului documentației, Comisia întocmește un raport de evaluare cu concluziile rezultate şi decide emiterea ori respingerea motivată a avizului. Formularul standardizat pentru acest raport este prezentat în Anexa 6 a    prezentului document;

(3) În cazul în care Comisia decide emiterea avizului, acesta se eliberează, conform formularului standardizat prezentat în Anexa 7 a prezentului document;

(4) Termenul de emitere a avizului este de maximum 30 de zile, termen care curge de la data depunerii documentaţiei complete;

(5) Avizul emis se redactează în două exemplare originale, unul la solicitant și unul în evidența emitentului și poartă semnătura Președintelui și ștampila filialei OAMGMAMR.

(6) Atunci când Comisia decide respingerea emiterii avizului, aceasta se comunică solicitantului, împreună cu motivele respingerii, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la luarea deciziei, cu adresă scrisă, semnată de președintele filialei; decizia se redactează în două exemplare, unul la solicitant și unul în evidența emitentului;

(8) Toate documentele privind eliberarea avizului pentru înființarea C.I.P.I. arhivează potrivit prevederilor legale în vigoare.

(9) Avizul este valabil de la data emiterii lui. Orice modificare a elementelor prevăzute în Aviz, inclusiv înlocuirea sau angajarea sub orice formă a altui personal medical, vor fi comunicate Comisiei Județene de avizare și reavizare a  cabinetelor individuale de practică independentă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data producerii acestora;

(10) În cazul pierderii avizului, solicitantul poate obține un duplicat, pe baza unei cereri scrise adresată președintelui filialei. Pe duplicat se va înscrie sintagma  ”Document cu valoare de original”.

7. DISPOZITII FINALE

(1) Acest document conţine informaţii care sunt proprietatea OAMGMAMR.

(2) Se interzice multiplicarea, modificarea sau difuzarea procedurii fără acordul Preşedintelui și a Consiliului Național al OAMGMAMR.

(3) Data intrării în vigoare: data aprobării documentului în ședința Consiliului național al OAMGMAMR.

(4) Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta procedură.

8. LISTA ANEXE