În vigoare de la 19 decembrie 2014

Consolidarea din data de 05 iulie 2017 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 928 din 19 decembrie 2014 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 553/2017;
Ultimul amendament în 19 mai 2017.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale 

   Art. 1. –   (1) Obiectul prezentelor norme metodologice îl constituie stabilirea condiţiilor de exercitare în regim independent a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă, precum şi a profesiei de asistent medical. 

   (2) Serviciile de îngrijiri medicale ce pot fi furnizate în regim independent de asistentul medical generalist, de moaşă şi de asistentul medical sunt prevăzute în anexa nr. 1. 

   (3) Dotarea minimă obligatorie pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical este prevăzută în anexa nr. 2. 

   (4) Evidenţa activităţii de îngrijiri medicale acordate prin cabinetele de îngrijiri medicale independente se întocmeşte în conformitate cu documentaţia prevăzută în anexa nr. 3. 

   Art. 2. –   Exercitarea în regim independent a activităţilor de asistent medical generalist, a activităţilor de moaşă, precum şi a activităţilor de asistent medical se face cu respectarea normelor care reglementează aceste profesii, precum şi cu respectarea următoarelor principii fundamentale: 

   a) principul competenţei profesionale – conform căruia furnizarea serviciilor de îngrijiri medicale se face pe baza şi în limita competenţelor profesionale dobândite, după caz, de asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical prestator; 

   b) principiul răspunderii personale – conform căruia asistentul medical generalist, moaşa, asistentul medical poartă întreaga răspundere a actului/serviciului de îngrijiri medicale efectuat de acesta; 

   c) principiul respectării drepturilor pacienţilor; 

   d) principiul confidenţialităţii asupra actului de îngrijiri medicale efectuat; 

   e) principiul apărării demnităţii şi a prestigiului profesiei de asistent medical generalist, profesiei de moaşă sau profesiei de asistent medical, după caz. 

   Art. 3. –   (1) Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical pot furniza servicii de îngrijiri medicale delegate, pe baza prescripţiilor medicului, precum şi servicii de îngrijiri medicale autonome în limita competenţelor profesionale dobândite de prestator. 

   (2) Furnizarea serviciilor de îngrijiri medicale se face cu respectarea protocoalelor sau procedurilor de practică a activităţilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.  

CAPITOLUL II
Formele de exercitare în regim independent a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă, precum şi a profesiei de asistent medical 

   Art. 4. –   Formele de exercitare în regim independent a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă, precum şi a profesiei de asistent medical sunt: 

   a) persoană fizică independentă; 

   b) titular de cabinet individual de practică independentă, după caz, a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă, a profesiei de asistent medical; 

   c) cabinete asociate de practică independentă, după caz, a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă, a profesiei de asistent medical, ca urmare a asocierii titularilor prevăzuţi la lit. b). 

   Art. 5. –   (1) Asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical pot dobândi calitatea de persoană fizică independentă, în baza certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România avizat la zi şi a înregistrării la administraţia financiară în a cărei rază teritorială domiciliază. 

   (2) În calitate de persoană fizică independentă, asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical, prevăzuţi la alin. (1), poate încheia contracte cu unităţi sanitare autorizate conform legii, în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale potrivit calificării profesionale dobândite. 

   Art. 6. –   (1) Cabinetul individual de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical este forma de exercitare independentă a profesiei în care, după caz, asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical îşi desfăşoară activitatea în calitate de titular. 

   (2) În cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical se vor desfăşura numai activităţile de îngrijiri medicale pentru care cabinetul a fost autorizat şi înregistrat în registrul unic al cabinetelor de practică independentă. 

   Art. 7. –   Titularul cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical poate să modifice obiectul de activitate al cabinetului în funcţie de specializările şi competenţele profesionale dobândite de acesta. 

   Art. 8. –   (1) Cabinetele asociate de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical se constituie din două sau mai multe cabinete individuale de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă, a profesiei de asistent medical, în scopul asigurării în comun a accesului permanent al pacienţilor la servicii de îngrijiri medicale. 

   (2) Condiţiile asocierii sunt convenite între părţi prin contract de asociere, încheiat în formă scrisă, cu respectarea legii civile şi a prezentelor norme metodologice. 

   (3) Contractul de asociere va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente: 

   a) părţile contractului şi denumirea asocierii; 

   b) scopul şi obiectul asocierii; 

   c) sediul profesional al asocierii; 

   d) coordonarea asocierii, cu indicarea persoanei sau a persoanelor care au calitatea de coordonator; 

   e) durata contractului; 

   f) modalităţile de încetare a contractului. 

   Art. 9. –   (1) Cabinetele asociate de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical pot avea patrimoniu comun, dacă s-a convenit în acest sens prin contractul de asociere. 

   (2) Patrimoniul comun este destinat în exclusivitate realizării obiectului de activitate al cabinetelor. 

   Art. 10. –   (1) Contractele de asociere a cabinetelor de practică independentă se înregistrează la administraţia financiară pe teritoriul căreia se înfiinţează. 

   (2) După înregistrare, coordonatorul asocierii are obligaţia să depună câte un exemplar al contractului la direcţia de sănătate publică şi la filiala Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, pe teritoriul căreia se înfiinţează şi funcţionează asocierea. 

   (3) Direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti va înscrie contractele de asociere în Registrul judeţean/municipiului Bucureşti de evidenţă a contractelor de asociere a cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, prevăzut în anexa nr. 4

   Art. 11. –   Cabinetele individuale de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical şi cabinetele asociate de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical pot angaja, conform prevederilor legale în vigoare, ca salariaţi, personal medical autorizat, precum şi personal auxiliar şi de altă specialitate.  

CAPITOLUL III
Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical 

   Art. 12. –   Cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical se înfiinţează la cererea asistentului medical generalist, a moaşei sau a asistentului medical titular. 

   Art. 13. –   (1) Actul de înfiinţare a cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical îl constituie certificatul de înregistrare a cabinetului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. 

   (2) Cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical se înregistrează la direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti în Registrul judeţean/municipiului Bucureşti al cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, prevăzut în anexa nr. 6. 

   (3) Direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti comunică imediat Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România datele înscrise în Registrul judeţean/municipiului Bucureşti al cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, pentru a fi înregistrate şi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, într-o secţiune specială. 

   Art. 14. –   (1) Certificatul de înregistrare a cabinetului se eliberează de către direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe teritoriul căreia acesta funcţionează, în baza următoarelor documente: 

   a) cerere de înfiinţare în care titularul va preciza serviciile de îngrijiri medicale care vor fi furnizate de cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical, după caz; 

   b) certificatul titularului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România avizat la zi, în copie legalizată; 

   c) dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical, declarat ca şi sediu al activităţii, în copie legalizată; 

   d) dovada dotării minime necesare funcţionării cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical, după caz, eliberată de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe teritoriul căreia se solicită înfiinţarea, în copie legalizată; 

   e) autorizaţia sanitară de funcţionare, în copie legalizată; 

   f) avizul filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, pe teritoriul căreia se solicită înfiinţarea. 

   (2) În cazul modificării structurii sau activităţii cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical, direcţiile de sănătate publică judeţene respectiv a municipiului Bucureşti vor elibera o anexă la certificatul de înregistrare a cabinetului în Registrul judeţean/municipiului Bucureşti al cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, pe baza documentelor prevăzute la alin. (1). 

   (3) Modelul certificatului anexă la certificatul de înregistrare în Registrul judeţean/municipiului Bucureşti al cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical este prevăzut în anexa nr. 7. 

   Art. 15. –   (1) Avizul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se eliberează de către filiala pe teritoriul căreia se solicită înfiinţarea, conform procedurii stabilite prin hotărâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. 

   (2) Avizul prevăzut la alin. (1) se eliberează în baza următoarelor documente: 

   a) cerere prin care titularul solicită avizul specificând serviciile de îngrijiri medicale care vor fi furnizate, după caz, de către cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical; 

   b) certificatul titularului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România avizat la zi în copie legalizată, şi după caz, certificatele de membru avizate la zi ale asistenţilor medicali generalişti, moaşelor sau asistenţilor medicali salariaţi, în copii legalizate; 

   c) dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă, a profesiei de asistent medical, declarat ca sediu profesional al activităţii, în copie legalizată; 

   d) regulamentul de organizare şi funcţionare a cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical; 

   e) raportul întocmit de către reprezentanţii filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe teritoriul căreia se solicită înfiinţarea cu privire la dotările minime corespunzătoare furnizării serviciilor de îngrijiri medicale menţionate în cererea de avizare, în copie legalizată; 

   f) programul de lucru al cabinetului de practică independentă asumat prin semnătura şi ştampila reprezentantului legal; 

   g) documente care atestă experienţa profesională dobândită a titularului cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical; 

   h) dovada achitării taxei de avizare, stabilită prin hotărâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; 

   i) asigurare pentru răspundere civilă profesională suplimentară, după caz, la valoarea riscului asigurat stabilită de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. 

   Art. 16. –   În caz de modificare a structurii sau activităţii cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite un nou aviz, în baza următoarelor documente: 

   a) cererea titularului legal al cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical, în care se specifică serviciile de îngrijiri medicale pentru care se solicită noul aviz; 

   b) copia legalizată a certificatului titularului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, avizat la zi; 

   c) dovada participării la cursuri de perfecţionare a titularului şi a personalului angajat, în domeniul serviciilor de îngrijiri medicale pentru care se solicită noul aviz, cursuri stabilite prin hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; 

   d) raportul de evaluare a activităţii anului anterior solicitării noului aviz, întocmit de către reprezentanţii filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe teritoriul căreia funcţionează cabinetul, în baza procedurii stabilite prin hotarâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. 

   Art. 17. –   Denumirea cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical va fi stabilită prin hotărâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu respectarea legislaţiei în vigoare, şi va cuprinde obligatoriu: 

   a) numele şi prenumele titularului; 

   b) sintagma “cabinet de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist” sau “cabinet de practică independentă a profesiei de moaşă” sau “cabinet de practică independentă a profesiei de asistent medical, specialitatea (se va menţiona specialitatea)”. 

   Art. 18. –   Persoanele juridice care desfăşoară servicii de îngrijiri medicale în cabinete de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical, înfiinţate în temeiul altor acte normative, au obligaţia să se înregistreze în Registrul judeţean/municipiului Bucureşti al cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru servicii de îngrijiri medicale, în baza documentelor prevăzute la art. 14 alin. (1). 

   Art. 19. –   Evidenţa activităţii de îngrijiri medicale acordate prin cabinetele de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical se întocmeşte în conformitate cu documentaţia prevăzută de anexa nr. 3, după caz, şi în format electronic, potrivit actelor normative din domeniu. 

   Art. 20. –   Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical au obligaţia să semneze şi să aplice parafa pe toate documentele care atestă activităţile profesionale executate. 

   Art. 21. –   Parafa profesională va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente: 

   a) numele şi prenumele, după caz, ale asistentului medical generalist, ale moaşei sau ale asistentului medical care exercită profesia în regim independent; 

   b) titlul profesional, specialitatea şi gradul profesional; 

   c) codul (numărul înscrierii în Registrul unic al asistenţilor medicali generalişti al moaşelor sau al asistenţilor medicali). 

   Art. 22. –   Activitatea specifică care se desfăşoară în cabinetul de îngrijiri medicale independent se raportează instituţiilor abilitate în acest sens de lege. 

   Art. 23. –   Cabinetul de practică independentă poate realiza venituri din: 

   a) contracte încheiate cu asigurătorii de sănătate pentru asigurări obligatorii şi facultative; 

   b) contracte încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale; 

   c) contracte încheiate cu terţi; 

   d) plata directă de la pacienţi, pentru serviciile necontractate cu terţi plătitori; 

   e) donaţii, sponsorizări, în condiţiile legii; 

   f) alte surse, conform legii.  

CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale 

   Art. 24. –   (1) Asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical îşi poate schimba forma de exercitare a profesiei, în condiţiile legii. 

   (2) Modificarea obiectului de activitate al cabinetului sau al cabinetelor asociate de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical se face cu autorizarea direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza avizului eliberat de către filiala Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România în a cărei rază teritorială funcţionează. 

   Art. 25. –   Exercitarea în regim independent a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical se face: 

   a) la domiciliul pacienţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

   b) la sediul cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical sau al punctului ori punctelor de lucru; 

   c) în unitatea sanitară autorizată în condiţiile legii cu care asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical care exercită profesia în regim independent în una din formele prevăzute de prezentele norme metodologice a încheiat relaţii contractuale în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale. 

   Art. 26. –   Cabinetele de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical pot înfiinţa puncte secundare de lucru în localitatea în care funcţionează sau în alte localităţi, cu respectarea prevederilor art. 15-17 şi ale anexei nr. 2. 

   Art. 27. –   (1) Controlul exercitării în regim independent a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical, în oricare din formele prevăzute de prezentele norme, se exercită de către Ministerul Sănătăţii prin direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prin filialele teritoriale. 

   (2) Controlul privind respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor de îngrijiri medicale se exercită de către Ministerul Sănătăţii şi de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania şi, după caz, de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în condiţiile legii. 

   Art. 28. –   Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.