Hotărârea Nr. 7/ 17 martie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre ale Uniunii Europene, de statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană

EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 246 din 4 aprilie 2016

În temeiul art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre:

ART. 1

Se aprobă Metodologia privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre ale Uniunii Europene, de statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Mircea Timofte

Bucureşti, 17 martie 2016.

Nr. 7

——

ANEXĂ

METODOLOGIE

privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre ale Uniunii Europene, statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană

ART. 1

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR, în calitate de autoritate competentă pentru profesiile membrilor săi, atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale în celelalte state membre ale Uniunii Europene (UE), statele aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană.

ART. 2

(1) Activităţile de atestare a titlurilor de calificare prevăzute la art. 1 constau în întocmirea şi eliberarea de documente, denumite în continuare documente de atestare, utilizate de autorităţile celorlalte state membre UE, statele aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană în vederea recunoaşterii profesionale a acestor titluri conform procedurilor prevăzute de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările şi completările ulterioare. După caz, documentele de atestare sunt certificate, adeverinţe sau recomandări.

(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se desfăşoară de către structura de specialitate din cadrul OAMGMAMR, în colaborare cu filialele acestuia.

ART. 3

În vederea îndeplinirii activităţilor prevăzute de prezenta metodologie, filialele judeţene/a municipiului Bucureşti şi structura de specialitate din cadrul OAMGMAMR au următoarele atribuţii:

1. Filialele judeţene şi filiala municipiului Bucureşti a OAMGMAMR:

a) desemnează minimum o persoană responsabilă cu efectuarea activităţilor prevăzute pentru filiale, precum şi un înlocuitor şi transmit OAMGMAMR deciziile de numire a acestora;

b) asigură participarea persoanelor desemnate responsabile la şedinţele de instruire organizate de către OAMGMAMR în vederea desfăşurării activităţilor prevăzute de prezenta metodologie pentru filiale;

c) înregistrează dosarele, verifică documentele depuse de solicitanţi şi transmit structurii de specialitate din cadrul OAMGMAMR numai dosarele care conţin documentaţia completă, conform prevederilor prezentei metodologii;

d) întocmesc evidenţa specială a dosarelor solicitanţilor şi a documentelor de atestare eliberate;

e) publică pe site-ul propriu lista actelor în baza cărora se elaborează documentele de atestare, precum şi lista nominală a solicitanţilor pentru care filiala a primit documente de atestare, în vederea eliberării acestora;

f) colaborează permanent cu structura de specialitate din cadrul OAMGMAMR în vederea optimizării activităţilor desfăşurate;

g) acordă, la solicitarea petenţilor, informaţii privind actele necesare eliberării documentelor de atestare.

2. Structura de specialitate din cadrul OAMGMAMR:

a) elaborează proiectul de metodologie privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre UE, statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană;

b) elaborează modele-tip de documente de atestare, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii;

c) întocmeşte şi întreţine evidenţa dosarelor solicitanţilor transmise de filiale spre soluţionare;

d) întocmeşte documentele de atestare cu respectarea formatului modelelor-tip aprobate, precum şi a prevederilor de directivă aplicabile;

e) publică pe site-ul propriu lista solicitanţilor pentru care au fost întocmite documentele de atestare;

f) organizează şi susţine activităţi de instruire a personalului propriu, precum şi a personalului nominalizat de filiale să desfăşoare activităţile prevăzute de prezenta metodologie;

g) acordă consultanţă filialelor în domeniul activităţilor prevăzute de prezenta metodologie;

h) soluţionează memoriile şi contestaţiile privind modalitatea de întocmire a documentelor de atestare;

i) întocmeşte şi întreţine arhiva electronică a documentelor solicitanţilor şi, respectiv, a documentelor de atestare eliberate în baza acestora;

j) după caz, corespondează cu instituţiile emitente ale documentelor anexate de petent în vederea verificării autenticităţii şi legalităţii acestora;

k) informează conducerea OAMGMAMR cu privire la cazurile de îndoieli justificate privind autenticitatea documentelor de identitate sau de calificare înaintate de solicitanţi, în vederea sesizării organelor în drept.

ART. 4

(1) În vederea desfăşurării unitare a activităţilor de atestare, structura de specialitate din cadrul OAMGMAMR elaborează, în baza prevederilor art. 3 alin. (3), art. 11 lit. (b) – (d), art. 21 alin. (1) şi (3), art. 23 alin. (6), art. 33 lit. (a), art. 40 şi art. 43 lit. (a) din Directiva 2005/36/CE, modele-tip ale documentelor de atestare corespunzătoare fiecăreia din procedurile de recunoaştere profesională stipulate de norma comunitară menţionată.

(2) Modelele-tip ale documentelor de atestare se aprobă de către preşedintele OAMGMAMR pe baza referatului întocmit în acest sens de către structura de specialitate a OAMGMAMR.

ART. 5

Întocmirea documentelor de atestare se face de către structura de specialitate a OAMGMAMR la solicitarea scrisă a titularului şi pe baza actelor care dovedesc identitatea şi situaţia profesională a acestuia, respectiv calificarea şi, după caz, experienţa profesională însuşite de acesta pe teritoriul României.

ART. 6

(1) În vederea eliberării documentului de atestare, solicitantul va completa cererea de eliberare, conform modelului prevăzut în anexa nr. I, şi va depune documentele prevăzute în una dintre anexele nr. III (1) – III (5) pentru titlul de calificare dobândit de acesta.

(2) În situaţiile în care dovada experienţei profesionale se face prin adeverinţă, angajatorul va întocmi acest document conform modelului prevăzut în anexa nr. II.

ART. 7

(1) Cererile de eliberare însoţite de documentele corespunzătoare se depun şi se înregistrează la:

a) filiala judeţeană/a municipiului Bucureşti a OAMGMAMR la care solicitantul este membru sau a fost membru OAMGMAMR;

b) filiala OAMGMAMR pe a cărei rază teritorială domiciliază petentul, în cazul în care acesta nu a dobândit calitatea de membru OAMGMAMR;

c) filiala OAMGMAMR pe a cărei rază teritorială domiciliază împuternicitul, în cazul în care petentul nu a dobândit calitatea de membru OAMGMAMR şi dovedeşte că nu are domiciliul pe teritoriul României.

(2) Înregistrarea cererilor şi documentelor de către filialele OAMGMAMR se face separat, în evidenţă specială, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. V.

ART. 8

În termen de 7 zile de la înregistrare, personalul desemnat de filială verifică dacă dosarul cuprinde toate documentele şi în forma prevăzută în anexa corespunzătoare titlului de calificare obţinut de solicitant, precum şi autenticitatea acestora şi transmite structurii de specialitate din cadrul OAMGMAMR numai dosarele complete însoţite de opisul întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. IV.

ART. 9

(1) În cazul dosarelor incomplete, personalul desemnat de filială va solicita titularului, în termenul menţionat la art. 8, completarea dosarului, conform listei de documente din anexa corespunzătoare titlului de calificare deţinut.

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 8, în cazurile în care, la cererea filialei, solicitantul nu poate face, integral sau parţial, dovada că îndeplineşte condiţia de experienţă profesională necesară recunoaşterii de către alt stat membru UE, statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană a calificării deţinute, dosarul se consideră complet şi se transmite spre soluţionare structurii de specialitate din cadrul OAMGMAMR.

ART. 10

(1) Filialele transmit dosarele solicitanţilor înregistrate structurii de specialitate din cadrul OAMGMAMR, săptămânal, prin serviciul de curierat rapid.

(2) Structura de specialitate din cadrul OAMGMAMR înregistrează dosarele înaintate de filiale în evidenţă separată şi analizează documentele conţinute.

ART. 11

(1) Întocmirea documentelor de atestare se face cu respectarea:

a) prevederilor Directivei 2005/36/CE referitoare la titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical;

b) datelor de conformitate notificate Comisiei Europene pentru profesiile de asistent medical generalist şi de moaşă;

c) criteriilor de formare şi experienţă profesională atestată prin documentele depuse la dosar de solicitant.

(2) Datele de conformitate menţionate la alin. (1) lit. b) se referă la:

a) diploma de studii universitare de scurtă durată de asistent medical generalist – septembrie 2006;

b) diploma de licenţă de asistent medical generalist şi de moaşă – septembrie 2007;

c) certificatul de competenţe profesionale de asistent medical generalist – august 2010.

ART. 12

(1) Atestarea experienţei profesionale necesare recunoaşterii calificării de către celelalte state membre UE, statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană se face pe baza documentelor prevăzute în acest sens în anexele nr. III (1) – III (5), din care rezultă că solicitantul a exercitat activităţile profesionale pe teritoriul României în baza titlului de calificare ce urmează a fi recunoscut şi cu respectarea celorlalte condiţii prevăzute de lege în acest sens.

(2) Perioadele de exercitare a profesiei în afara graniţelor României, în scopul recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre UE, statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană a calificărilor româneşti de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, nu se atestă de către OAMGMAMR.

(3) În vederea atestării criteriului de continuitate a activităţii profesionale, concediul medical, concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani şi stagiul militar nu constituie întrerupere de activitate dacă solicitantul în cauză, în continuarea întreruperii şi în intervalul de timp precizat de Directiva 2005/36/CE, a exercitat efectiv şi legal profesia pe durata restantă până la îndeplinirea cerinţei de experienţă profesională prevăzute de aceasta.

ART. 13

(1) În termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitărilor la filială, structura de specialitate din cadrul OAMGMAMR întocmeşte documentele de atestare a titlurilor de calificare menţionate, cu respectarea formatului modelelor-tip şi le transmite acesteia.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se semnează de către şeful structurii de specialitate din cadrul OAMGMAMR, se ştampilează şi se transmit, cu adresă de înaintare, cuprinzând lista nominală a titularilor documentelor de atestare întocmite, filialelor respective.

ART. 14

Cererea de eliberare formulată de solicitant, documentele anexate, precum şi documentul de atestare semnat şi ştampilat conform art. 13 alin. (2) se scanează la nivelul structurii de specialitate din cadrul OAMGMAMR în vederea constituirii arhivei electronice.

ART. 15

Documentele de atestare se ridică sub semnătură, de la filiala la care solicitantul a depus cererea, personal de către acesta sau de către persoana împuternicită de acesta prin procură notarială.

ART. 16

(1) Persoanele desemnate de filiale să desfăşoare activităţile prevăzute de prezenta metodologie poartă întreaga responsabilitate privind constituirea, în cazul fiecărei solicitări, a setului complet de documente, verificarea autenticităţii acestora şi transmiterea lor la structura de specialitate din cadrul OAMGMAMR, precum şi pentru înregistrarea şi eliberarea documentelor primite.

(2) Persoanele menţionate la alin. (1) au obligaţia să îndrume solicitanţii la depunere, cu privire la alcătuirea setului complet de documente.

ART. 17

Pe toată durata desfăşurării activităţilor de atestare, filialele OAMGMAMR pot solicita consultanţă structurii de specialitate din cadrul OAMGMAMR, telefonic sau prin poşta electronică.

ART. 18

Preşedinţii filialelor au obligaţia să asigure condiţii optime de desfăşurare a activităţilor prevăzute de prezenta metodologie pentru filiale.

ART. 19

Memoriile şi contestaţiile privind documentele de atestare a calificărilor româneşti de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical se depun la filiala OAMGMAMR care a eliberat documentul respectiv. Aceasta le înregistrează şi le înaintează structurii de specialitate din cadrul OAMGMAMR în termen de maximum 5 zile de la înregistrare, în vederea soluţionării.

ART. 20

Structura de specialitate din cadrul OAMGMAMR soluţionează memoriile şi contestaţiile primite şi transmite filialei răspunsul către petent în termen de 30 de zile de la înregistrarea la filiala OAMGMAMR respectivă.

ART. 21

Anexele nr. I – V fac parte integrantă din prezenta metodologie

 Anexa I – Cerere-tip

ANEXA-II-model-adeverință-angajator

Anexa-III-Documente-necesare

ANEXELE-IV-V