Hotărârea Nr. 6/2016 din 17 martie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind activităţile procedurale interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene, a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a Confederaţiei Elveţiene

EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 246 din 4 aprilie 2016

În temeiul art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre:

ART. 1

Se aprobă Metodologia privind activităţile procedurale interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene, a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a Confederaţiei Elveţiene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Mircea Timofte

Bucureşti, 17 martie 2016.

Nr. 6.

ANEXĂ

METODOLOGIE privind activităţile procedurale interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene, a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a Confederaţiei Elveţiene

ART. 1

(1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR, este autoritatea competentă pentru profesiile menţionate, desemnată prin lege să informeze celelalte state membre UE, statele aparţinând SEE şi Confederaţia Elveţiană cu privire la asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali în cazul cărora autorităţile sau instanţele judecătoreşti naţionale, prin hotărâri definitive:

a) au restrâns sau au interzis desfăşurarea activităţilor profesionale pe teritoriul României, în întregime sau în parte, chiar şi cu caracter temporar;

b) au constatat că, în scopul recunoaşterii calificării, au făcut uz de titluri falsificate de calificare profesională.

(2) Obligaţia de informare prevăzută la alin. (1) constituie una din cerinţele de cooperare administrativă a statelor membre UE, reglementată de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea garantării siguranţei pacienţilor aflaţi în relaţie cu aceşti profesionişti.

ART. 2

Mecanismul de transmitere a informaţiilor în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) se defineşte ca mecanism de alertă a statelor membre UE şi se realizează prin intermediul Sistemului de Informare al Pieţei Interne (IMI), pus la dispoziţia statelor membre UE de către Comisia Europeană.

ART. 3

(1) Departamentul juridic al aparatului central al OAMGMAMR este structura de specialitate din cadrul OAMGMAMR care are în atribuţii declanşarea, modificarea şi, respectiv, revocarea/închiderea alertelor statelor membre UE, statelor aparţinând SEE şi Confederaţiei Elveţiene, în baza deciziilor emise în acest sens de către preşedintele OAMGMAMR.

(2) Preşedintele OAMGMAMR emite deciziile prevăzute la alin. (1), pe baza informării scrise a Departamentului juridic al OAMGMAMR referitoare la obiectul alertei, respectiv cu privire la profesionist şi hotărârea de sancţionare aplicată acestuia.

(3) În cazurile prevăzute la art. 9 alin. (2) decizia privind alerta poate conţine precizarea că face obiectul unor proceduri iniţiate de către profesionistul în cauză.

ART. 4

(1) Informaţiile transmise în cadrul mecanismului de alertă se limitează la:

a) identitatea asistentului medical generalist, moaşei sau asistentului medical în cauză;

b) calificarea cu care exercită profesia;

c) autoritatea sau instanţa naţională care adoptă hotărârea privind restrângerea sau interdicţia profesiei;

d) sfera de aplicare a restricţiei sau interdicţiei;

e) perioada în cursul căreia se aplică restricţia sau interdicţia.

(2) Prelucrarea datelor prevăzute la alin. (1) se poate face cât timp alerta este valabilă.

(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul schimbului de informaţii prin intermediul alertelor se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 5

(1) Mecanismul de alertă se declanşează în termen de 3 zile de la:

a) data emiterii hotărârii Biroului Consiliului judeţean al filialei respective/Biroului Consiliului Municipiului Bucureşti de suspendare a calităţii de membru în caz de neplată a cotizaţiei datorate de membrii OAMGMAMR pe o perioadă de 6 luni;

b) data emiterii hotărârii Consiliului naţional al OAMGMAMR privind retragerea dreptului de exercitare a profesiei, în întregime sau în parte, chiar şi cu caracter temporar, în cazurile de suspendare, respectiv de retragere a calităţii de membru OAMGMAMR;

c) data emiterii hotărârii judecătoreşti definitive care are ca obiect situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1), respectiv de la data informării oficiale a Departamentului juridic al OAMGMAMR în acest sens.

(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1):

a) hotărârile Biroului Consiliului judeţean privind suspendarea calităţii de membru în caz de neplată a cotizaţiei pe o perioadă de 6 luni se transmit Departamentului juridic al OAMGMAMR în termen de 24 de ore de la emitere;

b) în cazul în care hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt comunicate filialei OAMGMAMR la care profesionistul respectiv este membru, aceasta va înştiinţa Departamentul juridic al OAMGMAMR în termen de 24 de ore de la comunicare.

ART. 6

(1) În termen de 3 zile de la data primirii informaţiilor relevante privind revizuirea condiţiilor de sancţionare, Departamentul juridic al OAMGMAMR modifică corespunzător conţinutul alertei respective, informând în acest sens statele membre UE, statele aparţinând SEE şi Confederaţia Elveţiană, precum şi filialele judeţene ale OAMGMAMR, respectiv a municipiului Bucureşti. Informarea va include data de expirare, precum şi orice altă schimbare a sancţiunii, ulterioară datei respective.

(2) În cazul revocării sau expirării sancţiunii, Departamentul juridic al OAMGMAMR ia măsuri imediate de închidere a alertei, informând în acest sens statele membre UE, statele aparţinând SEE şi Confederaţia Elveţiană, precum şi filialele judeţene OAMGMAMR şi a municipiului Bucureşti. În aceste cazuri, alerta se şterge în termen de 3 zile de la data adoptării deciziei de revocare sau de la expirarea interdicţiei.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică cu respectarea prevederilor art. 3.

ART. 7

(1) În cazul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, membri ai OAMGMAMR, care fac obiectul alertei iniţiate de un alt stat membru UE, Departamentul juridic informează, de urgenţă, preşedintele şi filialele OAMGMAMR judeţene şi a municipiului Bucureşti, în vederea aplicării măsurilor care asigură protecţia pacienţilor români.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul alertelor iniţiate de un alt stat membru UE pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali cetăţeni români sau pentru membrii de familie ai acestora, formaţi în profesie în România şi care nu sunt membri OAMGMAMR.

ART. 8

Departamentul juridic al OAMGMAMR înştiinţează în scris profesionistul, care face obiectul uneia dintre hotărârile prevăzute la art. 5 alin. (1), referitor la decizia de alertă (de declanşare, de modificare şi, respectiv, de revocare/închidere), emisă de preşedintele OAMGMAMR în cazul acestuia, în acelaşi timp cu iniţierea şi derularea mecanismului de alertă.

ART. 9

(1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali în cazul cărora s-au emis decizii de alertă de către preşedintele OAMGMAMR au posibilitatea, după caz:

a) să solicite rectificarea acestora, pe baza documentelor doveditoare anexate cererii; sau

b) să conteste deciziile respective la instanţa de contencios administrativ, potrivit legii.

(2) Profesioniştii prevăzuţi la alin. (1) au posibilitatea de a obţine despăgubiri legate de orice prejudiciu cauzat prin alerte false trimise altor state membre UE, statelor aparţinând SEE şi Confederaţiei Elveţiene.

ART. 10

(1) Filialele judeţene OAMGMAMR, respectiv a municipiului Bucureşti au obligaţia de a întocmi şi întreţine evidenţa membrilor în cazul cărora s-au emis hotărârile prevăzute la art. 5 alin. (1).

(2) Evidenţa va include categoriile de informaţii prevăzute la art. 4 alin. (1).

ART. 11

Prezenta metodologie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.