HOTĂRÂRE  Nr. 31/2017 din 6 decembrie 2017

privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru, respectiv cotizaţiei de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a unor taxe încasate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1004 din 18 decembrie 2017

În temeiul art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, întrunit în şedinţa din data de 6 decembrie 2017, emite următoarea hotărâre:

ART. 1

Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR, care exercită profesia de asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical, precum şi membrii asociaţi ai OAMGMAMR, care exercită profesia de soră medicală sau de oficiant medical, au obligaţia de a plăti lunar cotizaţia de membru în cuantum de 1% din valoarea salariului de bază, dar nu mai puţin de 1% din valoarea salariului minim brut pe economie, indiferent de durata timpului de muncă (normă întreagă sau fracţiune de normă).

ART. 2

Prin excepţie de la prevederile art. 1, asistenţii medicali generalişti, moaşele sau asistenţii medicali, precum şi surorile medicale şi oficianţii medicali care nu exercită profesia sunt obligaţi la plata unei cotizaţii în cuantum de 1% lunar din valoarea salariului minim brut pe economie.

ART. 3

Membrii şi membrii asociaţi ai OAMGMAMR care se află în situaţia suspendării contractului de muncă pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani sau în concediu de îngrijire copil bolnav până la vârsta de 7 ani, respectiv 18 ani pentru copilul cu handicap, vor plăti o cotizaţie în cuantum de 1% lunar din valoarea salariului minim brut pe economie, dacă nu solicită suspendarea calităţii de membru.

ART. 4

Asistenţii medicali generalişti, moaşele sau asistenţii medicali, precum şi surorile medicale şi oficianţii medicali care sunt pensionari nu exercită profesia, dar doresc să îşi păstreze calitatea de membru, respectiv de membru asociat al OAMGMAMR, vor plăti o cotizaţie în cuantum de 1% lunar din valoarea salariului minim brut pe economie.

ART. 5

Asistenţii medicali generalişti, moaşele sau asistenţii medicali cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul dintre aceste state, care au solicitat şi au obţinut, în condiţiile legii, calitatea de membru al OAMGMAMR, sunt obligaţi la plata cotizaţiei în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.

ART. 6

Asistenţii medicali generalişti, moaşele sau asistenţii medicali cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul dintre aceste state, care prestează temporar servicii medicale pe teritoriul României, sunt exceptaţi de la plata cotizaţiei.

ART. 7

(1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în regim independent au obligaţia de a plăti o cotizaţie de membru în cuantum de 1% din valoarea veniturilor nete realizate conform declaraţiei de venituri depuse la Administraţia Finanţelor Publice.

(2) Plata cotizaţiei se va face lunar, în cuantum de 1% din valoarea salariului minim brut pe economie, urmând ca regularizarea până la nivelul prevăzut la alin. (1) să se facă după depunerea declaraţiei anuale de venituri depusă la Administraţia Finanţelor Publice.

ART. 8

Se stabilesc următoarele taxe pe care le încasează filialele judeţene, respectiv filiala municipiului Bucureşti ale OAMGMAMR:

a) taxa pentru înscriere/reînscriere în OAMGMAMR, în cuantum de 100 lei;

b) taxa pentru reatestarea competenţei profesionale a membrilor OAMGMAMR, în cuantum de 100 lei;

c) taxa pentru întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru membrii/nemembrii OAMGMAMR, în cuantum de 100 lei;

d) taxa pentru întocmirea formularelor-chestionar solicitate de statele terţe pentru exercitarea profesiei în afara graniţelor Uniunii Europene sau a altor documente similare, în cuantum de 100 lei, la care se adaugă contravaloarea taxelor de expediere;

e) taxa pentru întocmirea şi eliberarea certificatului de conformitate pentru membrii/nemembrii OAMGMAMR, în cuantum de 100 lei;

f) taxa pentru recunoaşterea titlurilor de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană, în cuantum de 100 lei;

g) taxa de participare la cursurile organizate de către OAMGMAMR cu formatori/lectori proprii – asistenţi medicali, moaşe sau asistenţi medicali generalişti, membri ai OAMGMAMR- în cuantum de maximum 50 de lei, din care 15 lei reprezintă taxa de certificare;

h) taxa de participare la cursurile de pregătire a infirmierelor, în cuantum de până la 1000 lei;

i) taxa pentru eliberare duplicat al certificatului de membru, în cuantum de 100 lei.

ART. 9

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 10/2013 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a unor taxe încasate de la membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 23 aprilie 2013;

b) Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 3/2016 privind stabilirea cotizaţiei de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 1 aprilie 2013;

c) Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2016*) privind stabilirea unor taxe pentru eliberarea unor documente solicitate de către membrii sau nemembrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

d) Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 13/2014*) privind stabilirea taxei de participare la cursurile organizate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu formatori/lectori proprii;

e) Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 19/2015*) pentru stabilirea cotizaţiei de membru pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali care exercită profesia în regim independent;

f) Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 15/2013*).

————

*) Hotărârile Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2016, 13/2014, 19/2015 şi 15/2013 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 10

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 11

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Mircea Timofte