HOTĂRÂRE  Nr. 10/2016 din 17 martie 2016

pentru modificarea şi completarea Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009

EMITENT:  ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 267 din 8 aprilie 2016

Descarcă Statutul OAMGMAMR Statut_forma-actualizata-2016

În temeiul art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre:

 ART. I

Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 26 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

 „(3) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este organizat la nivel naţional şi judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi funcţionează în teritoriu prin filiale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care au personalitate juridică şi beneficiază de autonomie organizatorică şi funcţională în limitele prevăzute de prezentul statut.”

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 2

Sediul central al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este în municipiul Bucureşti.”

    3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 3

    Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este organizaţie profesională, cu personalitate juridică, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat şi cuprinde toţi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, precum şi membrii asociaţi, care exercită profesia pe teritoriul României.”

    4. La articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „b) autorizează exercitarea temporară şi ocazională a profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical pentru cetăţeni ai statelor terţe, în cazul situaţiilor de urgenţă, schimburilor de experienţă, convenţiilor bilaterale dintre România şi aceste state;”.

    5. La articolul 6 alineatul (1), după litera b) se introduc patru noi litere, literele b^1) – b^4), cu următorul cuprins:

    „b^1) autorizează sau, după caz, avizează exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical pe teritoriul României;

    b^2) atestă titlurile de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute în România şi emite documentele necesare recunoaşterii profesionale în celelalte state membre ale Uniunii Europene, statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană;

    b^3) elaborează şi, după caz, emite cardul profesional european pentru membrii săi, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene;

    b^4) recunoaşte calificările profesionale de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană;”.

    6. La articolul 6 alineatul (1), literele d), l) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    „d) atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională a membrilor săi şi emite certificatul de status profesional curent;

    ………………………………………………………………..

    l) înregistrează membrii şi membrii asociaţi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, pe care îl actualizează permanent şi administrează pagina de internet pe care este publicat;

    ………………………………………………………………..

    n) asigură schimbul de informaţii, prin intermediul sistemului de informare a pieţei interne a Uniunii Europene (IMI), cu autorităţile competente ale altor state în vederea exercitării profesiei de către asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali;”.

    7. La articolul 6 alineatul (1), după litera n) se introduce o nouă literă, litera n^1), cu următorul cuprins:

    „n^1) informează autorităţile competente din toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ale Confederaţiei Elveţiene, cu privire la asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali cărora li s-a restrâns sau interzis de către autorităţile ori instanţele judecătoreşti naţionale să desfăşoare, pe teritoriul României, în întregime sau în parte, chiar şi cu caracter temporar, activităţile profesionale;”.

    8. La articolul 6 alineatul (1), litera v) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „v) participă împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi cu Ministerul Sănătăţii la stabilirea numărului de locuri pentru învăţământul postliceal sanitar şi pentru învăţământul superior de asistenţă medicală;”.

    9. La articolul 6 alineatul (1), după litera x) se introduce o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins:

    „y) organizează examenul de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali şi emite certificatele de grad principal candidaţilor care au promovat acest examen.”

    10. La articolul 6 alineatul (2), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „i) colaborarea cu Ministerul Sănătăţii în vederea elaborării metodologiei de organizare a programelor de specializare şi de acordare de competenţe şi de grade profesionale pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali;”.

    11. La articolul 6 alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, litera i^1), cu următorul cuprins:

    „i^1) colaborarea cu Ministerul Sănătăţii în vederea aprobării metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal;”.

    12. După articolul 8 se introduc trei noi articole, articolele 8^1 – 8^3, cu următorul cuprins:

    „ART. 8^1

    Prin excepţie de la prevederile art. 8, surorile medicale şi oficianţii medicali au obligaţia să se înregistreze în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în vederea autorizării exercitării activităţilor specifice.

    ART. 8^2

    La înregistrare, surorile medicale şi oficianţii medicali dobândesc calitatea de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

    ART. 8^3

    Condiţiile de autorizare, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora se stabilesc prin hotărâre a Consiliul naţional al OAMGMAMR.”

    13. La articolul 11, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:

    „b^1) prin decizia Biroului consiliului judeţean, în cazurile prevăzute de art. 46 alin. (4) şi ale art. 59 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare.”

    14. La articolul 12, alineatul (1) se abrogă.

    15. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(3) Conferirea titlului de membru de onoare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este de competenţa Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, la propunerea Biroului executiv, respectiv a biroului consiliului judeţean/Municipiului Bucureşti al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.”

    16. La articolul 14 alineatul (1), după litera c) se introduc patru noi litere, literele c^1) – c^4), cu următorul cuprins:

    „c^1) să nu facă aprecieri în public sau pe reţelele de socializare neconforme cu realitatea, legate de activitatea OAMGMAMR, în scopul de a induce în eroare opinia publică;

    c^2) să nu publice, în mediile tradiţionale de comunicare (ziare, reviste, televiziune, radio etc.) sau pe reţelele de socializare imagini care aduc atingere demnităţii umane;

    c^3) să nu răspândească informaţii de natură să prejudicieze imaginea sau drepturile asistentului medical generalist, a moaşei şi a asistentului medical;

    c^4) să nu denigreze imaginea unei persoane în scopul de a vătăma sau păgubi, realizată prin intermediul mijloacelor media.”

    17. La articolul 14 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:

    „n) să nu difuzeze imagini privind o persoană aflată în îngrijirea unui serviciu medical/tratament în unităţile de asistenţă medicală, precum şi a datelor cu caracter confidenţial privind starea de sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu boala şi cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fără acordul persoanei în cauză, iar în cazul în care aceasta este decedată, fără acordul familiei sau al reprezentanţilor legali.”

    18. La articolul 14, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    „(2) Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al OAMGMAMR li se suspendă dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv.

    (3) Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, care nu plătesc cotizaţia datorată pe o perioada de 6 luni, li se suspendă calitatea de membru până la plata cotizaţiei datorate.”

    19. După articolul 14 se introduce un nou capitol, capitolul IV^1, cuprinzând articolele 14^1 – 14^5 cu următorul cuprins:

    „CAPITOLUL IV^1

    Incompatibilităţile funcţiilor de conducere

    ART. 14^1

    Persoanele care deţin funcţii de conducere în structurile OAMGMAMR sunt incompatibile cu funcţiile de conducere din organizaţii sindicale, din partidele politice sau alte asociaţii profesionale naţionale.

    ART. 14^2

    Sesizarea privind situaţia de incompatibilitate poate fi făcută de orice persoană, instituţii sau autorităţi interesate.

    ART. 14^3

    În termen de 10 zile de la apariţia stării de incompatibilitate, persoana aflată în stare de incompatibilitate este obligată să sesizeze Biroul executiv al OAMGMAMR şi să îşi exprime opţiunea alegerii pentru una dintre funcţiile deţinute pentru care a intervenit incompatibilitatea. În cazul neexprimării opţiunii, Biroul executiv va constata starea de incompatibilitate.

    ART. 14^4

    După constatarea stării de incompatibilitate, Biroul executiv va suspenda dreptul de exercitare a funcţiei de conducere pe toată perioada stării de incompatibilitate.

    ART. 14^5

    Prevederile prezentei secţiuni intră în vigoare la data expirării mandatului organelor de conducere în funcţie.”

    20. La articolul 15, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(3) Filialele judeţene şi filiala municipiului Bucureşti au personalitate juridică şi beneficiază de autonomie organizatorică şi funcţională, în limitele prevăzute de prezentul statut.”

    21. La articolul 15, după alineatul (5) se introduc cinci noi alineate, alineatele (6) – (10), cu următorul cuprins:

    „(6) Filialele judeţene şi filiala municipiului Bucureşti nu pot funcţiona în afara Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

    (7) Filialele judeţene, respectiv filiala municipiului Bucureşti, sub sancţiunea nulităţii, nu pot emite hotărâri şi decizii contradictorii actelor emise de organele de conducere ale OAMGMAMR, la nivel naţional.

    (8) Consiliul naţional al OAMGMAMR hotărăşte modalitatea de stabilire a bugetelor filialelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a bugetului propriu al aparatului central.

    (9) Filialele judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au obligaţia să prezinte semestrial Biroului executiv al OAMGMAMR un raport privind modul în care au fost duse la îndeplinire hotărârile Consiliului naţional şi ale consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, deciziile biroului consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli.

    (10) Biroul executiv al OAMGMAMR va informa Consiliul naţional cu privire la modalitatea de realizare a obligaţiilor prevăzute la alin. (9).”

    22. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 17

    (1) Adunarea generală este constituită din reprezentanţii aleşi ai tuturor asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali cu drept de liberă practică înscrişi în filiala respectivă, conform normei de reprezentare de 1 la 100.”

    23. La articolul 17, alineatele (3) – (5) se abrogă.

    24. La articolul 18, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    „ART. 18

    (1) Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti are un număr de membri proporţional cu numărul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali înscrişi în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

    ………………………………………………………………..

    (3) Consiliile judeţene ale OAMGMAMR vor alege dintre membrii lor un birou format din: preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi secretar, iar Consiliul Municipiului Bucureşti al OAMGMAMR va alege dintre membrii săi un birou format din: preşedinte, 3 vicepreşedinţi şi secretar.”

    25. La articolul 18 alineatul (4), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    „b) alege, dintre membrii săi, membrii biroului consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti;

    c) aprobă angajarea şi efectuarea de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii filialei, în conformitate cu limitele valorice de competenţă stabilite de Consiliul naţional;”.

    26. La articolul 18 alineatul (4), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:

    „c^1) mandatează preşedintele filialei să încheie acte juridice în numele acesteia pentru achiziţionarea, vânzarea şi construcţia de bunuri imobile, precum şi achiziţionarea sau vânzarea de bunuri mobile, destinate desfăşurării activităţii filialei;”.

    27. La articolul 18 alineatul (4), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „f) alege din rândul membrilor săi o persoană pentru a ocupa funcţia electivă rămasă vacantă în cadrul biroului consiliului, conform Regulamentului electoral elaborat de Biroul executiv;”.

    28. La articolul 18, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:

    „(5^1) Şedinţele extraordinare nu sunt indemnizate.”

    29. La articolul 18, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(9) Membrii consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă în limita maximă stabilită de Consiliul naţional.”

    30. La articolul 18, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:

    „(9^1) Cuantumul indemnizaţiei de şedinţă se acordă la propunerea biroului consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, în funcţie de fondurile disponibile, cu încadrarea în limita maximă stabilită de Consiliul naţional, condiţionată de participarea la şedinţa respectivă.”

    31. La articolul 18, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(10) Membrii consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, care absentează nemotivat la 3 şedinţe consecutive, vor fi sancţionaţi conform regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului judeţean/municipiului Bucureşti.”

    32. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 19

    (1) Biroul consiliului judeţean este format din: preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi secretar, iar Biroul Consiliului Municipiului Bucureşti este format din: preşedinte, 3 vicepreşedinţi şi secretar.”

    33. La articolul 19 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „b) organizează evidenţa membrilor săi autorizaţi;”.

    34. La articolul 19 alineatul (4), litera f) se abrogă.

    35. La articolul 19 alineatul (4), după litera h) se introduc patru noi litere, literele h^1) – h^4), cu următorul cuprins:

    „h^1) aprobă situaţiile financiare anuale ale filialei şi le prezintă spre informare consiliului judeţean/municipiului Bucureşti;

    h^2) avizează structura organizatorică şi o înaintează spre adoptare Consiliului naţional;

    h^3) supune aprobării consiliului judeţean/municipiului Bucureşti sau Consiliului naţional, în funcţie de limitele valorice de competenţă, efectuarea de investiţii (construcţii, achiziţie de imobile cu destinaţie de birouri, terenuri, mijloace auto), precum şi vânzarea unor imobile din patrimoniul filialei;

    h^4) organizează centre de verificare a cunoştinţelor lingvistice conform procedurii elaborate de Departamentul de recunoaştere a calificărilor profesionale şi aprobate de Consiliul naţional;”.

    36. La articolul 20, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:

    „b^1) aprobă eliberarea certificatului de membru şi a avizului anual membrilor filialelor judeţene/filialei municipiului Bucureşti;”.

    37. La articolul 20, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „c) aprobă angajarea, promovarea, suspendarea şi eliberarea din funcţie a personalului executiv şi acordă premii şi alte drepturi de natură salarială, pentru salariaţi şi membrii biroului consiliului judeţean/municipiului Bucureşti şi consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, potrivit dispoziţiilor legale;”.

    38. La articolul 20, după litera c) se introduc şapte noi litere, literele c^1) – c^7), cu următorul cuprins:

    „c^1) acordă premii şi alte drepturi de natură salarială, în limita bugetului, pentru salariaţi şi membrii aleşi;

    c^2) stabileşte atribuţiile şi programul de lucru pentru membrii biroului consiliului judeţean/municipiului Bucureşti;

    c^3) stabileşte atribuţii pentru membrii consiliului judeţean/municipiului Bucureşti;

    c^4) propune biroului consiliului judeţean/municipiului Bucureşti structura organizatorică necesară funcţionării filialei, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare;

    c^5) aprobă transferul membrilor de la o filială la alta;

    c^6) încheie acte juridice în numele şi pe seama filialei;

    c^7) încheie acte juridice privind achiziţionarea, vânzarea şi construcţia de bunuri imobile, precum şi achiziţionarea sau vânzarea de bunuri mobile, destinate desfăşurării activităţii filialei, pe baza mandatului emis de consiliul judeţean/municipiului Bucureşti;”.

    39. La articolul 20, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „g) administrează şi gestionează patrimoniul filialei în calitate de ordonator de cheltuieli, conform legii;”.

    40. La articolul 20, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

    „k) actualizează permanent Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.”

    41. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 24

    (1) Organele de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, la nivel naţional, sunt:

    a) Consiliul naţional;

    b) Biroul executiv;

    c) preşedintele.”

    42. Articolul 25 se abrogă.

    43. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 26

    (1) Consiliul naţional este alcătuit din preşedinţii fiecărei filiale judeţene, respectiv ai filialei municipiului Bucureşti şi reprezentantul autorităţii de stat.”

    44. La articolul 26 alineatul (5), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „c) alege din rândul membrilor săi o persoană pentru a ocupa funcţia electivă rămasă vacantă în cadrul Biroului executiv, conform Regulamentului electoral elaborat de Biroul executiv;”.

    45. La articolul 26 alineatul (5), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:

    „d^1) adoptă Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;”.

    46. La articolul 26 alineatul (5), literele f), i) şi r) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    „f) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al aparatului central;

    ………………………………………………………………..

    i) aprobă Programul naţional de educaţie profesională continuă şi stabileşte numărul de credite ce trebuie cumulat anual, la propunerea Biroului executiv;

    ………………………………………………………………..

    r) stabileşte indemnizaţia/salariul membrilor biroului executiv, biroului consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, ai consiliului judeţean/municipiului Bucureşti şi indemnizaţia de şedinţă a Consiliului naţional/consiliului judeţean/municipiului Bucureşti;”.

    47. La articolul 26 alineatul (5), după litera r) se introduce o nouă literă, litera r^1), cu următorul cuprins:

    „r^1) adoptă structura organizatorică a filialelor judeţene, respectiv a filialei municipiului Bucureşti;”.

    48. La articolul 26 alineatul (5), litera s) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „s) îndeplineşte şi alte atribuţii date în competenţa sa prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al OAMGMAMR.”

    49. La articolul 26, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

    „(6) În situaţii de urgenţă, în vederea înlăturării unor riscuri care ar aduce atingere intereselor organizaţiei, Consiliul naţional adoptă hotărâri pe baza majorităţii simple a voturilor, exprimate prin corespondenţă.”

    50. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 28

    Biroul executiv al Consiliului naţional este alcătuit din preşedinte, 4 vicepreşedinţi şi un secretar naţional, aleşi prin vot secret de membrii Consiliului naţional din rândul acestora.”

    51. La articolul 29, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „b) convoacă Consiliul naţional în şedinţe ordinare şi extraordinare;”.

    52. La articolul 29, după litera b) se introduc două noi litere, literele b^1) şi b^2), cu următorul cuprins:

    „b^1) convoacă consiliul judeţean/municipiului Bucureşti, în situaţii în care apar probleme de organizare, funcţionare şi încălcări ale deciziilor şi hotărârilor Biroului executiv, respectiv ale Consiliului naţional;

    b^2) informează Consiliul naţional cu privire la deficienţele constatate de către Comisia Naţională de Control Financiar, în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun, ţinând cont de propunerile menţionate în raportul de control;”.

    53. La articolul 29, literele c), d) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    „c) organizează şedinţele Consiliului naţional, propune ordinea de zi şi se asigură de consemnarea celor dezbătute;

    d) elaborează Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, moaşei şi asistentului medical, Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale OAMGMAMR, pe care le supune aprobării Consiliului naţional;

    ………………………………………………………………..

    h) elaborează structura organizatorică a OAMGMAMR şi aprobă regulamentul de funcţionare al fiecărei structuri interne;”.

    54. La articolul 29, după litera h) se introduc trei noi litere, literele h^1) – h^3), cu următorul cuprins:

    „h^1) elaborează proiectul de metodologie privind condiţiile de autorizare în vederea exercitării profesiei de către membrii asociaţi şi o propune spre aprobare Consiliului naţional;

    h^2) elaborează metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal şi o supune spre avizare Consiliului naţional;

    h^3) elaborează metodologia de întocmire a bugetelor de venituri şi cheltuieli;”.

    55. La articolul 29, literele j) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    „j) organizează şi coordonează educaţia profesională continuă;

    k) elaborează metodologii şi tematici pentru examenele şi concursurile pe care OAMGMAMR le organizează;”.

    56. La articolul 29, după litera k) se introduce o nouă literă, litera k^1), cu următorul cuprins:

    „k^1) elaborează criteriile şi standardele de dotare a cabinetelor de practică independentă, precum şi celelalte acte normative incidente;”.

    57. La articolul 29, literele l) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    „l) analizează rapoartele semestriale de activitate înaintate de filialele judeţene;

    m) efectuează în fiecare an, prin Comisia Naţională de Control Financiar, controlul financiar contabil la filialele judeţene/municipiului Bucureşti şi aparatul central şi prezintă Consiliului naţional concluziile şi propunerile de îmbunătăţire a activităţii;”.

    58. La articolul 29, litera n) se abrogă.

    59. La articolul 29, litera r) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „r) îndeplineşte şi alte atribuţii date în competenţa sa prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al OAMGMAMR.”

    60. La articolul 30 alineatul (2), literele e) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    „e) aprobă angajarea, promovarea, suspendarea şi eliberarea din funcţie a personalului executiv şi acordă premii şi alte drepturi de natură salarială, pentru salariaţi şi membrii biroului executiv, potrivit dispoziţiilor legale;

    ………………………………………………………………..

    h) administrează şi gestionează patrimoniul aparatului central, în calitate de ordonator de cheltuieli;”.

    61. La articolul 30 alineatul (2), după litera l) se introduce o nouă literă, litera l^1), cu următorul cuprins:

    „l^1) încheie acte juridice privind cumpărarea, vânzarea de imobile şi terenuri, efectuarea unor construcţii de imobile cu destinaţie de birouri, pe baza mandatului emis de Consiliul naţional.”

    62. La articolul 30 alineatul (2), după litera m) se introduc două noi litere, literele m^1) şi m^2), cu următorul cuprins:

    „m^1) dispune transmiterea către autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ale Confederaţiei Elveţiene, prin alertă, în cadrul IMI, a informaţiilor cu privire la asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali cărora li s-a restrâns sau interzis de către autorităţile sau instanţele judecătoreşti naţionale dreptul de exercitare a profesiei, în întregime sau în parte, sau cu caracter temporar;

    m^2) propune Biroului executiv convocarea consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, în situaţii în care, la nivelul filialelor OAMGMAMR, apar probleme de organizare şi funcţionare, încălcări ale prevederilor legale, ale deciziilor Biroului executiv şi hotărârilor Consiliului naţional, care sunt de natură să aducă prejudicii organizaţiei sau să afecteze buna desfăşurare a activităţilor care fac obiectul de activitate al OAMGMAMR;”.

    63. La articolul 30 alineatul (2), litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „n) îndeplineşte şi alte atribuţii date în competenţa sa prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al OAMGMAMR.”

    64. La articolul 31, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „d) exercită şi alte atribuţii date de preşedintele OAMGMAMR, în condiţiile legii.”

    65. La articolul 32, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „f) exercită şi alte atribuţii date de preşedintele OAMGMAMR, în condiţiile legii.”

    66. Articolele 33, 33^1 şi 33^2 se abrogă.

    67. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 34

    Reprezentantul autorităţii statului îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare.”

    68. La articolul 35, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    „ART. 35

    (1) La nivelul Consiliului naţional al OAMGMAMR funcţionează departamente, compartimente, comisia de specialitate a asistenţilor medicali generalişti, comisia de specialitate a moaşelor, comisii de specialitate pentru asistenţii medicali, Comisia naţională pentru recunoaşterea calificărilor de asistent medical generalist, de asistent medical şi de moaşă obţinute în Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană, Comisia naţională de educaţie profesională continuă, Comisia naţională de etică şi deontologie, Comisia naţională de control financiar, precum şi alte comisii, propuse de Biroul executiv şi aprobate prin hotărâre a Consiliului naţional.

    (2) Structura organizatorică a filialelor judeţene, respectiv a filialei municipiului Bucureşti se adoptă prin hotărâre a Consiliului naţional.”

    69. La articolul 36 alineatul (3), după litera g) se introduc două noi litere, literele g^1) şi g^2), cu următorul cuprins:

    „g^1) încasări din activităţi producătoare de venituri, înfiinţare de asociaţii, fundaţii, unităţi de învăţământ;

    g^2) venituri din chirii;”.

    70. La articolul 36, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(5) Cotizaţia de membru/membru asociat al OAMGMAMR se încasează lunar pe statul de plată şi va fi în cuantum de 1% din valoarea salariului de bază, conform hotărârii Consiliului naţional.”

    71. La articolul 36, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

    „(6) Cotizaţia de membru al OAMGMAMR se poate încasa şi anual.”

    72. La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 73

    (1) Neplata cotizaţiei datorate de filialele OAMGMAMR pe o perioadă de 3 luni se sancţionează cu suspendarea din funcţie a preşedintelui filialei, prin hotărâre a Consiliului naţional, până la plata cotizaţiei datorate, perioadă în care atribuţiile preşedintelui sunt preluate de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de consiliul judeţean/municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile. În cazul întârzierii plăţii cotizaţiei peste termenul de 3 luni se aplică majorări de întârziere în cuantum stabilit prin hotărâre a Consiliului naţional, conform prevederilor legale.”

    73. Titlul capitolului VIII „Răspunderea disciplinară” se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „CAPITOLUL VIII

    Răspunderea disciplinară a membrilor OAMGMAMR

    74. La articolul 40 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    „c) suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR şi informarea Ministerului Sănătăţii şi a angajatorului cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei pe perioada respectivă;

    d) retragerea calităţii de membru al OAMGMAMR şi informarea Ministerului Sănătăţii şi a angajatorului cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei.”

    75. La articolul 40, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(4) Sancţiunile prevăzute la art. 46 alin. (4) şi art. 59 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică de către consiliul judeţean/municipiului Bucureşti.”

    76. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 41

    (1) Contestaţiile împotriva hotărârilor consiliului judeţean/municipiului Bucureşti şi împotriva deciziilor biroului consiliului judeţean/municipiului Bucureşti se adresează Biroului executiv al OAMGMAMR, în termen de 30 de zile de la comunicare.

    (2) Contestaţia împotriva hotărârii Consiliului naţional se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi desfăşoară activitatea asistentul medical sau moaşa, în termen de 30 de zile de la comunicare.”

    77. Articolul 42 se abrogă.

    78. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 43

    Ancheta disciplinară se desfăşoară în limitele prezentului statut, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al OAMGMAMR şi ale Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România.”

    79. La articolul 48, alineatul (2) se abrogă.

    80. La articolul 49, alineatul (1) se abrogă.

    81. La articolul 49, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(2) Cercetarea faptelor, adunarea dovezilor şi propunerea unei sancţiuni sunt de competenţa Comisiei teritoriale de etică şi deontologie.”

    82. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 50

    Membrii OAMGMAMR care au participat la soluţionarea unei cauze în primă instanţă nu pot face parte din organele competente să cerceteze şi să soluţioneze contestaţiile îndreptate împotriva acestor hotărâri.”

    83. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 51

    Membrii OAMGMAMR care fac parte din organele de cercetare şi soluţionare a plângerilor sunt obligaţi să se abţină, cu precizarea cauzei ce constituie motivul abţinerii, în următoarele situaţii:

    a) dacă au un interes personal în respectiva cauză;

    b) dacă sunt implicaţi soţii acestora, precum şi rudele sau afinii până la gradul IV inclusiv.”

    84. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 52

    În cazul în care nu a fost formulată declaraţia de abţinere, membrul OAMGMAMR care se află în una dintre situaţiile menţionate la art. 50 şi 51 poate fi recuzat la cererea oricărei persoane care participă la soluţionarea cauzei.”

    85. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 53

    Biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti sau, după caz, Biroul executiv va soluţiona cererile de abţinere şi de recuzare în termen de maximum 3 zile şi va dispune înlocuirea membrului aflat în situaţiile prevăzute la art. 50 – 52.”

    86. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 54

    Dreptul de a face plângere/sesizare împotriva asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali aparţine persoanei vătămate, soţului/soţiei sau rudelor de gradul I sau II ale acesteia, reprezentantului legal, precum şi membrilor OAMGMAMR care justifică un interes în respectiva cauză.”

    87. La articolul 55, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    „ART. 55

    (1) Plângerile/Sesizările împotriva asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali se depun la organizaţiile judeţene/municipiului Bucureşti din raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea membrul OAMGMAMR împotriva căruia a fost formulată plângerea.

    ………………………………………………………………..

    (5) Dacă în cursul soluţionării unei abateri disciplinare se conturează elementele săvârşirii unei infracţiuni, organele competente au obligaţia de a sesiza organele de urmărire penală.”

    88. La articolul 56, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(2) Plângerea care nu conţine elementele prevăzute la alin. (1) va fi respinsă, ca inadmisibilă, prin decizie a biroului consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, respectiv a Biroului executiv, după caz, la propunerea Comisiei teritoriale/naţionale de etică şi deontologie.”

    89. La articolul 57, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(2) Plângerea depusă după expirarea termenului de mai sus va fi respinsă, ca tardivă, prin decizie a biroului consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, respectiv a Biroului executiv, după caz.”

    90. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 58

    La primirea plângerii, biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, respectiv Biroul executiv, după caz, o repartizează comisiei teritoriale de etică şi deontologie, respectiv Comisiei naţionale de etică şi deontologie, după caz, care va verifica condiţiile de admisibilitate şi de competenţă şi va formula concluzii în cazurile menţionate la art. 56 şi 57.”

    91. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 59

    Decizia de respingere a plângerii ca inadmisibilă sau tardivă se emite de biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, respectiv de Biroul executiv, la propunerea Comisiei teritoriale/naţionale de etică şi deontologie şi se comunică petiţionarului.”

    92. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 60

    Comisia teritorială/naţională de etică şi deontologie, constatând îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate, va declanşa acţiunea disciplinară şi va începe efectuarea cercetării în cauza respectivă.”

    93. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 61

    Cercetarea disciplinară se efectuează în termen de maximum 3 luni de la înregistrarea plângerii la Comisia teritorială/naţională de etică şi deontologie şi se consideră încheiată la data înaintării referatului către biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, respectiv Biroul executiv. Hotărârea de soluţionare se va adopta la prima şedinţă a consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, respectiv a Consiliului naţional.”

    94. După articolul 62 se introduce un nou articol, articolul 62^1, cu următorul cuprins:

    „ART. 62^1

    Constituie abatere disciplinară:

    a) faptele prin care se încalcă drepturile pacientului, precum şi onoarea, demnitatea confraţilor şi a celorlalte persoane cu care asistenţii medicali şi moaşele intră în relaţii profesionale;

    b) neîndeplinirea obligaţiilor profesionale sau îndeplinirea acestora cu neglijenţă, nepăsare, în mod repetat;

    c) neparticiparea la programele de pregătire profesională şi perfecţionare, având drept consecinţă nerealizarea numărului de credite stabilit de Consiliul naţional;

    d) neplata sau refuzul la plată a cotizaţiei de membru, pentru o perioadă de cel mult 6 luni;

    e) nerespectarea obligaţiei de a păstra secretul profesional;

    f) neacordarea primului ajutor medical;

    g) folosirea de mijloace de constrângere fizică şi/sau psihică în exercitarea profesiei;

    h) desfăşurarea de activităţi politice în cadrul OAMGMAMR sau cu ocazia manifestărilor organizate de acesta;

    i) orice faptă prin care se încalcă, cu vinovăţie (intenţie sau din culpă), prevederile prezentului statut, Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România şi/sau legislaţia din domeniul profesiei.”

    95. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 63

    (1) Cercetarea faptei constă în: audierea persoanelor implicate, a martorilor, solicitarea unor înscrisuri oficiale, administrarea probelor propuse de părţile implicate, solicitarea de opinii calificate din partea unor persoane cu experienţă: medici, jurişti etc., apelarea la oricare alt mijloc legal ce poate contribui la aflarea adevărului.

    (2) Neprezentarea membrului împotriva căruia s-a depus plângere echivalează cu recunoaşterea săvârşirii faptei, dacă acesta nu justifică absenţa sa.

    (3) Cercetarea disciplinară de la nivelul comisiei teritoriale de etică şi deontologie se finalizează cu întocmirea unui referat ce conţine:

    a) prezentarea datelor de identificare a persoanei care a făcut sesizarea;

    b) prezentarea reclamaţiei şi a faptei;

    c) încadrarea legală a faptei;

    d) probele administrate;

    e) dacă este cazul, analiza medicală a cazului;

    f) atitudinea membrului pe parcursul desfăşurării anchetei;

    g) concluzii şi propunerea de sancţionare sau de nesancţionare;

    h) semnăturile preşedintelui şi membrilor comisiei.”

    96. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 64

    (1) În procesul de individualizare a sancţiunii se va ţine seama de următoarele elemente:

    a) împrejurările în care a fost săvârşită fapta;

    b) pericolul social al faptei;

    c) rezultatul imediat şi de durată al faptei;

    d) modul şi mijloacele de săvârşire;

    e) atitudinea membrului pe parcursul desfăşurării anchetei.

    (2) Repetarea unei abateri disciplinare constituie circumstanţă agravantă, care va fi avută în vedere la propunerea sancţiunii.”

    97. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 65

    Ancheta disciplinară de la nivelul Comisiei teritoriale/naţionale de etică şi deontologie se consideră finalizată prin transmiterea referatului, împreună cu dosarul cauzei, către biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, respectiv către Biroul executiv, după caz.”

    98. După articolul 67 se introduc trei noi articole, articolele 67^1 – 67^3, cu următorul cuprins:

    „ART. 67^1

    Soluţionarea acţiunii disciplinare este de competenţa consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, iar în situaţia în care persoana care face obiectul cercetării exercită funcţii de conducere, competenţa aparţine Consiliului naţional.

    ART. 67^2

    Hotărârea va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute, următoarele elemente:

    a) arătarea organului competent care a soluţionat plângerea;

    b) arătarea organului competent care a efectuat cercetarea faptei;

    c) numele, prenumele, funcţia, unitatea sanitară unde lucrează membrul OAMGMAMR în cauză;

    d) obiectul plângerii, descrierea faptelor, cu arătarea dovezilor pe care se fundamentează hotărârea;

    e) sancţiunea aplicată şi perioada pentru care se aplică, după caz;

    f) temeiul de drept în baza căruia se aplică sancţiunea;

    g) calea de atac, termenul de contestaţie şi organul competent să soluţioneze contestaţia;

    h) semnătura reprezentantului legal al filialei ori al OAMGMAMR, după caz.

    ART. 67^3

    Hotărârea va fi comunicată prin scrisoare recomandată petentului, persoanei reclamate, persoanei juridice cosemnatare a contractului individual de muncă şi, după caz, Ministerului Sănătăţii, în termen de maximum 10 zile de la adoptarea sa.”

    99. Articolul 78 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 78

    Dreptul de a introduce contestaţie aparţine atât persoanei care a depus plângerea, cât şi membrului împotriva căruia s-a dispus sancţiunea.”

    100. Articolul 79 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 79

    Hotărârile consiliului judeţean/municipiului Bucureşti prin care se soluţionează acţiunea disciplinară se pot contesta în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării.”

    101. La articolul 80, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „b) indicarea hotărârii/deciziei care se contestă;”.

    102. Articolul 81 se abrogă.

    103. Articolul 90 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 90

    Pe perioada aplicării unei sancţiuni dintre cele prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. c) şi d), membrul OAMGMAMR este supus următoarelor interdicţii:

    a) nu poate avea calitatea de membru al OAMGMAMR;

    b) nu are drept de vot şi nici dreptul de a fi ales în organele de conducere ale OAMGMAMR (până la împlinirea termenului de prescripţie);

    c) nu poate beneficia de drepturile ce decurg din certificatul de membru, mai ales de dreptul de a-şi practica profesia.”

    104. După articolul 90 se introduce un nou articol, articolul 90^1, cu următorul cuprins:

    „ART. 90^1

    Prevederile cap. VIII – «Răspunderea disciplinară», se aplică şi membrilor asociaţi.”

    105. Articolul 91 se abrogă.

    106. Articolul 92 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 92

    Dispoziţiile prezentului capitol se completează în mod corespunzător cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014 cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, precum şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare, cu normele legale în materie pe specialităţi, cu modificările ulterioare.”

    107. După articolul 93 se introduc două noi secţiuni, secţiunea a 10-a şi secţiunea a 11-a, cu următorul cuprins:

    „SECŢIUNEA a 10-a

    Răspunderea disciplinară a organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional

    ART. 93^1

    Membrii aleşi în funcţiile de conducere care nu respectă prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, ale statutului, precum şi hotărârile Consiliului naţional sau deciziile Biroului executiv al OAMGMAMR se sancţionează disciplinar.

    ART. 93^2

    (1) Sancţiunile disciplinare aplicate în situaţiile prevăzute la art. 93^1 sunt următoarele:

    a) avertisment scris;

    b) suspendarea din funcţia de conducere, de la o lună la un an;

    c) revocarea din funcţia de conducere.

    (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) se aplică de către Biroul executiv al OAMGMAMR.

    (3) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se aplică de către Consiliul naţional al OAMGMAMR.

    ART. 93^3

    (1) Sunt considerate abateri în exercitarea funcţiei următoarele fapte:

    a) comportamentul necuviincios faţă de membrii OAMGMAMR sau faţă de organele de conducere ale OAMGMAMR;

    b) absenţa nemotivată de la 3 şedinţe consecutive ale Consiliului naţional;

    c) nerespectarea hotărârilor Consiliului naţional şi a deciziilor Biroului executiv;

   d) nedeclararea sau declararea parţială a veniturilor, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor datorate structurii centrale a OAMGMAMR;

    e) neplata cotizaţiei datorate de filialele OAMGMAMR pe o perioadă de 3 luni consecutiv se sancţionează cu suspendarea din funcţie a preşedintelui filialei, prin decizie a Biroului executiv, până la plata integrală a sumei datorate;

    f) neplata cotizaţiei datorate peste termenul de 6 luni care atrage revocarea din funcţie a membrilor biroului consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, prin hotărâre a Consiliului naţional;

    g) încălcarea dispoziţiilor cu privire la incompatibilităţi sau conflicte de interese;

   h) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control documentele privind situaţia financiară a filialei;

   i) orice alte încălcări ale normelor şi hotărârilor luate de organele de conducere ale OAMGMAMR.

    (2) Ridicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. e) se pune în aplicare prin decizie a Biroului executiv al OAMGMAMR.

    (3) Ridicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. f) se pune în aplicare prin hotărâre a Consiliului naţional al OAMGMAMR.

    ART. 93^4

    Răspunderea disciplinară a organelor de conducere ale OAMGMAMR, la nivel teritorial şi naţional, nu exclude răspunderea civilă, contravenţională, penală sau materială, după caz, potrivit legii.

    ART. 93^5

    (1) Contestaţiile împotriva sancţiunii prevăzute la art. 93^2 alin. (1) lit. a) se adresează Biroului executiv al OAMGMAMR, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii.

    (2) Sancţiunile prevăzute la art. 93^2 alin. (1) lit. b) şi c) pot fi contestate la instanţele judecătoreşti în a căror circumscripţie teritorială îşi desfăşoară activitatea persoana sancţionată, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii.

    SECŢIUNEA a 11-a

    Procedura privind desfăşurarea anchetei disciplinare

    ART. 93^6

    (1) Sesizarea/Plângerea cu privire la săvârşirea unor abateri disciplinare de către persoanele care deţin funcţii de conducere se formulează în scris şi se adresează Biroului executiv.

    (2) La primirea sesizării, Biroul executiv o înaintează spre soluţionare Comisiei naţionale de etică şi deontologie.

    (3) Sesizarea va cuprinde următoarele elemente:

    – numele, prenumele şi domiciliul petiţionarului;

    – numele, prenumele şi domiciliul persoanei/persoanelor de conducere împotriva căreia/cărora se îndreaptă sesizarea;

    – locul şi contextul în care s-a săvârşit fapta;

    – descrierea faptei care constituie obiectul sesizării şi data săvârşirii acesteia;

    – mijloacele de probă;

    – semnătura petiţionarului.

    (4) Sesizările anonime nu se iau în considerare.

    (5) Sesizarea care nu conţine elementele prevăzute la alin. (3) va fi respinsă ca inadmisibilă, prin decizia Biroului executiv, la propunerea Comisiei naţionale de etică şi deontologie.

    (6) Sesizarea poate fi formulată din oficiu (autosesizarea) sau de către orice persoană care are cunoştinţă de săvârşirea unor abateri disciplinare.”

    108. Articolul 94 se abrogă.

    109. La articolul 95, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    „ART. 95

    (1) Organizarea alegerilor la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi la nivel naţional se desfăşoară la date diferite pentru fiecare dintre organele de conducere, o dată la 5 ani, în baza Regulamentului electoral elaborat de Biroul executiv al OAMGMAMR şi aprobat de Consiliul naţional.

    (2) Mandatele actualelor organe de conducere, alese conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, rămân valabile până la expirarea acestora, aşa cum prevede Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare.”

    ART. II

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Mircea Timofte

Bucureşti, 17 martie 2016

 Nr. 10.