• Categorie Articol:Legislație

Guvernul României – Hotărâre nr. 1164/2022 din 21 septembrie 2022

Hotărârea nr. 1164/2022 privind aprobarea Procedurii de acces online al salariaţilor sau foştilor salariaţi la datele din registrul general de evidenţă a salariaţilor, a modalităţii de generare şi descărcare a extrasului, precum şi a condiţiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă şi/sau specialitate 

În vigoare de la 31 decembrie 2024

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 937 din 26 septembrie 2022. Formă aplicabilă la 31 decembrie 2024.

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Legea nr. 144/2022 pentru modificarea şi completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

   Art. 1. –   Se aprobă Procedura de acces online al salariaţilor sau foştilor salariaţi la datele din registrul general de evidenţă a salariaţilor, modalitatea de generare şi descărcare a extrasului, precum şi condiţiile în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă şi/sau specialitate, potrivit dispoziţiilor art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art. 2. –   Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 31 decembrie 2024, cu excepţia prevederilor art. 6 din anexa la prezenta hotărâre, care intră în vigoare la data publicării acesteia. 

PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
secretar de stat
Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
Marcel-Ioan Boloş
Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
Sebastian-Ioan Burduja

    Bucureşti, 21 septembrie 2022. 

    Nr. 1.164. 

ANEXĂ  

PROCEDURĂ
de acces online al salariaţilor sau foştilor salariaţi la datele din registrul general de evidenţă a salariaţilor, a modalităţii de generare şi descărcare a extrasului, precum şi a condiţiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă şi/sau specialitate 

Guvernul României – Procedură din 21 septembrie 2022

Procedura de acces online al salariaţilor sau foştilor salariaţi la datele din registrul general de evidenţă a salariaţilor, a modalităţii de generare şi descărcare a extrasului, precum şi a condiţiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă şi/sau specialitate, din 21.09.2022 

În vigoare de la 31 decembrie 2024

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 937 din 26 septembrie 2022. Formă aplicabilă la 18 noiembrie 2022.

   Art. 1. –   Prezenta procedură reglementează punerea în aplicare a prevederilor art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, astfel cum au fost modificate şi completate conform Legii nr. 144/2022 pentru modificarea şi completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. 

   Art. 2. –   (1) În vederea asigurării accesului online al salariatului sau fostului salariat la registrul general de evidenţă a salariaţilor, denumit în continuare registru, cu privire la activitatea desfăşurată în baza contractului/contractelor individual/e de muncă, precum şi pentru generarea şi descărcarea unui extras din registru, salariatul sau fostul salariat ori un împuternicit al acestuia se poate prezenta pentru obţinerea numelui de utilizator şi a parolei, după caz, la: 

   a) sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul sau domiciliul; 

   b) sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară/şi-au desfăşurat activitatea salariaţii unităţilor fără personalitate juridică care au primit delegare de competenţă pentru înfiinţarea, completarea şi transmiterea registrului; 

   c) sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială salariatul/fostul salariat are domiciliul, în cazul în care sediul angajatorului a fost/se află în altă localitate decât localitatea de domiciliu a salariatului/fostului salariat. 

   (2) Salariaţii/Foştii salariaţi care deţin semnătura electronică calificată, în vederea obţinerii numelui de utilizator şi a parolei, se pot adresa prin e-mail, utilizând această semnătură, inspectoratelor teritoriale de muncă prevăzute la alin. (1). 

   Art. 3. –   (1) Obţinerea numelui de utilizator şi a parolei se face în baza prezentării următoarelor documente: 

   a) solicitare scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator şi a parolei, conform modelului din anexa la prezenta procedură; 

   b) cartea de identitate, în original sau scanată, pentru situaţia prevăzută la art. 2 alin. (2); 

   c) procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original sau duplicat de pe actul original. 

   (2) Prelucrarea datelor cu caracter personal de către inspectoratele teritoriale de muncă care gestionează accesul la informaţiile din registrul general de evidenţă a salariaţilor se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare. 

   Art. 4. –   Accesul la propriile date din registru, cu privire la activitatea desfăşurată în baza contractului/contractelor individual/e de muncă, se stabileşte cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecţia datelor şi ale Legii nr. 190/2018, cu modificările ulterioare, şi se limitează la vizualizarea, descărcarea şi tipărirea acestor date, precum şi la generarea online şi descărcarea unui extras din registru. 

   Art. 5. –   Vechimea în muncă sau în specialitate poate fi dovedită cu extrasul generat online din registru asumat de angajator prin semnătură olografă sau, după caz, semnătură electronică calificată, care atestă activitatea desfăşurată, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, conform documentelor deţinute de angajator. 

   Art. 6. –   (1) Până la data achiziţionării noului sistem informatic care va permite salariaţilor/foştilor salariaţi accesul online la datele din registru, inspectoratele teritoriale de muncă au obligaţia să elibereze la solicitarea scrisă a acestora un extras din registru în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării solicitării. 

   (2) Pentru extrasul prevăzut la alin. (1), inspectoratele teritoriale de muncă vor percepe tariful reglementat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii, referitor la eliberarea de certificate cu informaţii extrase din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii. 

ANEXĂ
la procedură 

MODEL SOLICITARE 

    Către 

    Inspectoratul teritorial de muncă . . . . . . . . . . 

    Subsemnatul (a),………., legitimat (ă) cu C.I. seria………. nr……….., CNP ………., domiciliat (ă) în judeţul ………., localitatea ………., str……….. nr. ………., bl. ………., sc. ………., ap……….., având calitatea de salariat/fost salariat la societatea ………... ………., cu sediul în ………., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, solicit numele de utilizator şi parola/schimbarea numelui de utilizator şi a parolei necesare pentru accesarea Registrului general de evidenţă a salariaţilor. 

Numele şi prenumele . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Data  . . . . . . . . . .