IMPORTANT!

Examenul de grad principal sesiunea 2021 se va desfășura, conform calendarului anunțat: 

– 02 septembrie 2021 asistenții medicali generaliști la Universitatea 1 Decembrie 1918, Amfiteatrele A6 și A9;

– 03 septembrie 2021 celelalte specialități la Sala de Curs a OAMGMAMR Filiala Alba.

Examenele vor începe la ora 10,00 în ambele zile. 

Accesul în sălile de examen se va face între orele 8,00- 9,30 (în conformitate cu recomandările INSP), pe baza cărții de identitate (fiind acceptate și documentele de identitate al căror termen de valabilitate a expirat pe durata stării de alertă, conform prevederilor Legii nr.55/2020).

Listele cu repartiția pe săli vor fi afișate la sediul OAMGMAMR Filiala Alba și la Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia, în data de 01.09.2021.

Pe toată durata desfășurării examenului vor fi respectate următoarele instrucțiuni igienico-sanitare:

– căile de acces (de tip poartă, ușă) vor fi menținute deschise în timpul primirii candidaților;

– la intrarea în sală se va realiza termometrizarea cu un termometru non-contact, de către persoanele desemnate de Comisia Locală de Examen;

– nu vor avea acces persoanele cu o temperatură mai mare de 37,3 grade Celsius;

– completarea formularului ,,Declarație pe proprie răspundere” se va face înainte de intrarea în sala de examen.

– se va sigura dezinfecția mâinilor cu dezinfectant pe bază de alcool la intrarea în sală;

– purtarea măștii faciale de către candidați și supraveghetori pe toată durata examenului, de la accesul în clădire până la părăsirea acesteia este obligatorie;

– în sălile de examen este stabilită repartizarea candidaților pe locurile pe care vor sta, cu asigurarea distanțării fizice la cel puțin 1 metru între ei;

– respectarea, de către candidați și supraveghetori, a măsurilor generale de prevenire a infecției SARS CoV-2 pe tot parcursul examenului (distanțarea fizică, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii, strănutul în plica cotului/batistă de unică folosință);

– candidații vor avea propriile recipiente de apă;

– ieșirea din sală după terminarea examenului se va face eșalonat, evitându-se alomerările la ușile de ieșire.

Nu se vor prezenta la examen persoanele care se află în următoarele situații :

– cei cu febră (mai mare de 37,3 °C) și / sau semne/simptome de infecție respiratorie (rinoree, strănut repetat, tuse, dificultăți în respirație – scurtarea respirației).

– cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu.

– cei care sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de carantină la domiciliu / carantină instituționalizată.

Menționăm faptul că prezentele măsuri au în vedere reglementări/recomandări cu referire la situația epidemiologică existentă la data emiterii acestora.

Candidații vor primir teste-grilă care conţin 100 de întrebări, fiecare întrebare având 3 variante de răspuns, din care un singur răspuns este corect. Fiecare răspuns corect este notat cu un punct. Punctajul final al fiecărei grile de răspuns este egal cu suma întrebărilor cu răspuns correct, maxim fiind de 100 de puncte, corespunzător notei 10.

Candidaţii care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor-grilă şi a grilelor de răspuns sau care care, din orice motiv, părăsesc sala în primele 30 de minute de la începerea probei predau şi testul-grilă și pierd dreptul de participare la examen.

Pentru completarea datelor de identificare şi a grilelor de răspuns, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră (orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.); pixuri cu mina albastră vor fi puse la dispoziția candidaților pentru fi folosite la completarea grilelor.

Candidații pot solicita o nouă grilă de răspuns pe parcursul examenului. Transcrierea grilei de răspuns se face fără depăşirea orei stabilite pentru finalizarea probei, durata examenului fiind de 2 ore. Pe toată durata examenului, este interzisă folosirea de către candidați a telefoanelor mobile sau a altor mijloace electronice de comunicare.

După expirarea timpului probei de examen, candidaţii predau responsabilului de sală, pe bază de semnătură, grilele de răspuns şi aşteaptă corectarea acestora, care se va face de către responsabilul de sală în prezenţa candidatului şi a încă 2 candidaţi din sala respectivă.

Candidaţii pot contesta rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de la data afişării de către comisia locală de examen a rezultatelor obţinute la examenul de grad principal. 

La nivelul filialelor teritoriale, comisiile locale, în funcție de evoluția epidemiologică de la nivel național/local la data susținerii probelor de examen, pot adopta măsuri suplimentare.

Comisia Locală de Examen Alba grad principal – sesiunea 2021 

Derogarea de la condiția de experiență profesională în vederea înscrierii la EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL | Sesiunea 2021

Conform Referatului MS nr. IM 6719/04.08.2021, conducerea Ministerului Sănătății a aprobat înscrierea candidaților care îndeplinesc condiția de experiență profesională de 5 ani până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv, prin derogare de la prevederile art. 18 alin (1) lit. b) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1137/2018, cu modificările și completările ulterioare.Precizăm că pentru înscrierea la examen, candidații trebuie să îndeplinească și celelalte condiții prevăzute de Ordinul MS nr. 1137/2018.

CALENDAR GENERAL ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
EXAMEN DE GRAD PRINCIPAL - SESIUNEA 2021
02-03.09.2021

 Perioada

Activitatea

26.07-10.08.2021

Perioada de înscriere

10-13.08.2021

Analizarea dosarelor-declarare dosar ADMIS sau RESPINS şi întocmirea Procesului-verbal de selecţie a dosarelor

13.08.2021

Afisarea listei cu candidatii admisi la sediul filialei

13-14.08.2021

Primirea și soluționarea contestaţiilor privind analizarea dosarelor

13-14.08.2021

Transmiterea către Comisia Centrală de Examen a contestațiilor nesoluționate de Comisia Locală de Examen privind analizarea dosarelor

13-14.08.2021

Soluționarea contestațiilor privind analizarea dosarelor transmise de către Comisia Locală de Examen

01.09.2021

 

Afișarea listelor de candidați la sălile de examen-pentru asistenți medicali generaliști

02.09.2021

 

 Afișarea listelor de candidați la sălile de examen-pentru asistenți medicali –alte specialități

Asistenți medicali generaliști, surori medicale, oficianţi medicali

02.09.2021 (joi)

– Primirea testelor-grilă şi a grilelor de corectură. – (orele 10.00-12.00) Susţinerea testului-grilă – asistenţi medicali generalişti, surori medicale, oficianţi medicali

 02-03.09.2021 (în termen de 24 ore de la încheierea probei de ex)

Afișarea, la sediul filialei, a listei rezultatelor finale obţinute de candidaţi la proba respectivă

 02-04.09.2021 (în funcție de data afișării listei rezultatelor finale)

Primirea și soluționarea contestaţiilor punctajului testului-grilă pentru asistenţi medicali generalişti

 03-06.09.2021 (în funcție de data afișării listei rezultatelor finale și a datei depunerii contestatiei)

Soluționarea de către CCE a contestațiilor primite privind conținutul întrebărilor la testul-grilă pentru asistenţi medicali generalişti

Asistenţi medicali – Alte specialități, altele decât asistenţii medicali generalişti

03.09.2021 (vineri)

Primirea testelor-grilă şi a grilelor de corectură. – (orele 10.00-12.00) Susţinerea testului-grilă – pentru asistenți medicali – alte specialități

 03-04.09.2021 (în termen de 24 ore de la încheierea probei de ex)

Afișarea, la sediul filialei, a listei rezultatelor finale obţinute de candidaţi la proba respectivă

 03-05.09.2021 (în funcție de data afișării listei rezultatelor finale)

Primirea și soluționarea contestaţiilor punctajului testului-grilă pentru asistenți medicali – alte specialități

 04-07.09.2021 (în funcție de data afișării listei rezultatelor finale și a datei depunerii contestatiei)

Soluționarea de către CCE a contestațiilor primite privind conținutul întrebărilor la testul-grilă pentru asistenţi medicali generalişti

Anunț privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2021

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2021, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificările și completările ulterioare.

I. Examenul de grad principal se organizează pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.

II. Documente necesare înscrierii:

  • La înscriere candidatul depune un dosar, care conține următoarele documente:

       a) cererea de înscriere, cu datele de contact;

       b) declarație privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR;

        c) copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului;

       d) copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învăţământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe. La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

        e) copia atestatului de echivalare, după caz;

        f) în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România în condițiile legii, acesta va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;

        g) adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

  • Experiența profesională de minimum 5 ani la data susținerii examenului, cumulată în specialitatea în care  a profesat cu titlul de  soră medicală/oficiant medical (M) si asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condițiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);
  • La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obținut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătății  nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările și completările ulterioare, ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, pot participa și asistenții medicali generaliști, asistenții medicali de pediatrie, asistenții medicali de farmacie, asistenții medicali de laborator și asistenții medicali de igienă care fac dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneofizioterapie, de nutriție și dietetică, de igienă și sănătate publică  de farmacie.

      h) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

      i) dovada plății sumei de participare la examen.

  • Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, și certificatul de voluntariat emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcție de timpul de lucru efectiv prestat.
  • În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată și traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.

Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

III. Datele de desfășurare ale examenului, pe specialități:

  • În data de 02.09.2021– examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;
  • În data de 03.09.2021– examenul pentru asistenţi medicali- celelalte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;

IV. Înscrierile la examen se fac în perioada 26.07-10.08.2021, pentru toate specialităţile, la sediul filialelor judetene/a municipiului București ale OAMGMAMR.

V. Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant.

Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984;

Pe documentul de plată plătitorul va menționa “Suma de participare examen grad principal-2021

Pagină în curs de dezvoltare. Vă rugăm reveniți!